• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj II Niedzielę Zwykłą. We środę rozpoczy­namy Tydzień Mod­l­itw o jed­ność chrześ­ci­jan. W tym tygod­niu: 21 sty­cz­nia – wspom­nie­nie św. Agnieszki, dziewicy i męczen­nicy z III w.
Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Chrztu Pana Jezusa w Jor­danie. Dzisiejsza niedziela kończy litur­giczny okres Nar­o­dzenia Pańskiego.
Przeży­wamy dzisiaj święto Świętej Bożej Rodzi­cielki. Czas Nowego Roku 2023 zaw­ierzamy Panu Bogu przez wstaw­i­en­nictwo Maryi Dziewicy. Ofi­ary składane do puszki przez­naczamy na Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego.