• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XII Niedziela Zwykła 23 czer­wca 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj 12. Niedzielę Zwykłą.

Zakończyliśmy uroczys­tości Bożego Ciała i Odpustu Parafi­al­nego. Serdecznie dziękuję tym wszys­tkim, którzy pomogli w przy­go­towywa­niu pro­cesji: p. Annie Kraw­czyk, p. Ninie Jaromiń, druhom OSP, Kołom Żywego Różańca, rodzi­nom z Domowego Koś­cioła, dziew­czynkom, które sypały kwiaty, min­is­tran­tom i lek­torom.

W tym tygod­niu: 24 czer­wca – litur­giczna uroczys­tość św. Jana Chrz­ci­ciela. Msza św. o godz. 18.00, 29 czer­wca – uroczys­tość Św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła – Msza św. tylko o godz. 9.00 i 11.00.

W przyszłą niedzielę w cza­sie Mszy św. o godz. 11.00 obrzęd poświęce­nia komży dla nowych min­is­tran­tów Litur­gicznej Służby Ołtarza.

8 wrześ­nia br. nasza Parafia będzie przeży­wać Odpust ku czci Nar­o­dzenia NMP i Dożynki Parafi­alne. W tym roku gospo­darzami dożynek będą mieszkańcy Felinu, Choin i Maj­danu Polick­iego.

Car­i­tas rozpoczyna pomoc żywnoś­ciową, w której w tym roku można otrzy­mać ok. 34 kg pro­duk­tów żywnoś­ciowych na osobę. Osoby samotne, mające miesięczny dochód do 2.056,40 zł, lub osoby mieszka­jące w rodzinie z docho­dem do 1.590,00 zł na osobę, mogą zgłosić się do pro­gramu, jeżeli nie zapisały się już wcześniej w tym roku na podobną pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej, PCK czy Banku Żywności. Aby zgłosić się do pro­gramu należy wypełnić for­mu­larz dostępny [miejsce wyłożonych for­mu­la­rzy; do pobra­nia także na stronie www​.lublin​.car​i​tas​.pl]. Z wypełnionym for­mu­la­rzem uda­jemy się do Ośrodka Pomocy Społecznej, który kwal­i­fikuje nas do pro­gramu. Po zak­wal­i­fikowa­niu, for­mu­larz przekazu­jemy do sekre­tariatu Car­i­tas w Lublinie, albo do kance­larii parafi­al­nej i czekamy na infor­ma­cję o ter­minie i miejscu odbioru paczki żywnoś­ciowej.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej Parafii, ofer­uje miód rzepakowy i wielok­wia­towy ze spadzią z drzew liś­ci­astych w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Aga­cie Jączyk, Urszuli Sko­rek i Czesławie Paster­nak. Panie przekazały na potrzeby koś­cioła ofi­arę – 300 zł. Na piątek do sprzą­ta­nia koś­cioła na godz. 18.30 zapraszam Państwa: Renatę Łysakowską, Katarzynę Laszewicz, Elizę Wich­nik, Annę Wich­nik i Wiesława Krupę.

6 lipca br. piel­grzymka dziękczynna do Sank­tu­ar­ium MB Kębel­skiej w Wąwol­nicy. Odwiedz­imy także Kaz­imierz Dolny i Cen­trum Misyjne Ojców Białych Mis­jonarzy Afryki. Osoby, które zapisały się na ten wyjazd proszę o uzu­pełnie­nie danych i wpłatę 90 zł.