• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 34. Niedzielę Zwykłą. Ostat­nia niedziela roku litur­gicznego Koś­cioła – odd­a­jemy cześć i uwiel­bi­e­nie Jezu­sowi Chrys­tu­sowi Królowi Wszechświata.
Przeży­wamy 33. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 32. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 31. Niedzielę Zwykłą. Przed świą­tynią zbier­amy ofi­ary do puszki na Fun­dację „Pomoc Koś­ciołowi w Potrzebie“.