• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Historia

Początki pow­sta­nia parafii zostały zapisane w Kro­n­ice parafi­al­nej. To his­to­ryczne wydarze­nie zapisane przez nowego księdza opa­tr­zone zostało tytułem: „Utworze­nie nowej parafii we wsi Wyg­nanow­ice”. Stwierdził, że parafii nastąpiło na skutek usil­nych próśb części mieszkańców parafii Piaski i Częs­to­borow­ice. Wtedy to ks. dr Piotr Stop­niak, Wikar­iusz Sede Vacante, pis­mem z dnia 9 marca 1946 r. nr 1356 na pod­stawie spec­jal­nych pełnomoc­nictw otrzy­manych z kance­larii Pry­masa Pol­ski w Poz­na­niu, utworzył nową parafię we wsi Wyg­nanow­ice, wysyła­jąc tam ks. Antoniego Chodor­owskiego z prawami i obow­iązkami pro­boszcza.

Na założe­nie nowej parafii Rzym — kat. w Wyg­nanow­icach dnia 26.XI. 1945 r. Urząd Ziem­ski w Kras­nymstawie przekazał komite­towi budowy koś­cioła ośrodek pod­worski w Wyg­nanow­icach wraz z budynkami o powierzchni około 5,80 ha.

Po 8 dni­ach od utworzenia parafii 17 marca 1946 r. dziekan dekanatu piaseck­iego ks. Stanisław Batorski z Fajsławic po ode­bra­niu prawem przyp­isanej przysięgi, wprowadził nowego pro­boszcza ks. Antoniego Chodor­owskiego do obję­cia obow­iązków w nowo utwor­zonej parafii. Od tego czasu ks. pro­boszcz otrzy­mał prawa i obow­iązki do orga­ni­zowa­nia nowej parafii.

Pier­wsze rekolekcje odbyły się 2729 marca 1946 r. Przeprowadzili je Ojcowie ze Zgro­madzenia Mis­jonarzy z Wilna, którzy cza­sowo prze­by­wali w Lublinie.

Z radoś­cią wspom­ina ks. pro­boszcz datę 17 października 1946 r., kiedy to obecny już nowy ordy­nar­iusz lubel­ski bp Ste­fan Wyszyński, przy­chy­la­jąc się do wielu próśb tute­jszej lud­ności utworzył ostate­cznie parafię w Wyg­nanow­icach i określił jej granice. Doku­ment ten dla parafii był bardzo ważny, ponieważ doty­czył nie tylko kanon­icznego utworzenia parafii i wyz­naczenia granic, ale również zaw­ierał kanon­iczne utworze­nie beneficjum nowej parafii. Urzę­dowe pismo zostało pod­pisane przez biskupa lubel­skiego Ste­fana Wyszyńskiego i kan­clerza Kurii Lubel­skiej ks. Woj­ciecha Olecha dnia 17.X.1946 r. nr 4692. Ory­gi­nał powyższego Aktu erek­cyjnego i zna­j­duje się w zbio­rach archi­wal­nych parafii Wyg­nanow­ice, a jego odpis umieszc­zony jest w kro­n­ice parafi­al­nej.

Kole­jnym ważnym etapem pow­stawa­nia parafii, było poświęce­nie nowego koś­cioła p.w. Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny. Uroczys­tość ta odbyła się 24.X.1948 r. Cer­e­monii tej dokonał dziekan piasecki ks. Stanisław Batorski pro­boszcz z Fajsławic.

Po ośmiu lat­ach przyszedł najważniejszy dzień w życiu parafii, kon­sekracja koś­cioła, czyli dzień jego odd­a­nia na wyłączną włas­ność Bogu, by ten Dom Boży, był nie tylko miejscem mod­l­itwy dla wspól­noty parafi­al­nej miejscem spra­wowa­nia kultu. Kon­sekra­torem tego koś­cioła był ks. Piotr Kałwa ordy­nar­iusz Lubel­ski, aktu tego dokonał „w dniu 9 czer­wca w środę przed Trójcą Przena­jświęt­szą 1954 r”.

Kon­sekrację miejs­cowego koś­cioła poprzedz­iły rekolekcje wielko­postne w parafii, które przeprowadzili ojcowie kapucyni. Odbyły się dni­ach 1417 marca 1954 r. Były bardzo ważne dla parafii. Udział w tych rekolekc­jach był bardzo liczny.