• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Domowy Kościół

Domowy Koś­ciół, czyli rodzinna gałąź Ruchu Światło Życie to nasz sposób na życie.
Prag­niemy codzi­en­nie odczy­ty­wać wolę Boga wobec naszego małżeństwa i rodziny, przyj­mować tę wolę i żyć tak aby kiedyś tam w górze Bóg nie powiedział : „Nie znam ciebie”.

Najważniejszą rzeczą dla nas jest zbaw­ie­nie nasze i naszych dzieci i chcemy tak żyć, aby to osiągnąć. Zdal­iśmy sobie sprawę, że we wspól­no­cie ten cel będzie dla nas możliwy do zre­al­i­zowa­nia.

Wspól­nie z innymi małżeńst­wami oraz kapłanem mod­limy się, poz­na­jemy wolę Boga czy­ta­jąc Pismo Święte, uczymy się słuchać Boga, współ­małżonka i naszych dzieci.

Wspól­nota to również spotka­nia przy ognisku, na herbatce, wspólne świę­towanie ważnych rocznic, wyjazdy na wycieczki, zabawy kar­nawałowe czy syl­we­strowe.

Prag­niemy przeżyć nasze życie z radoś­cią i zawsze w bliskości z Panem Bogiem.

Serdecznie poz­draw­iamy ks. pro­boszcza Zbig­niewa, dzięku­jąc mu za otwarte serce i odd­anie dla spraw parafii oraz szczególne pozdrowienia kieru­jemy do Ani i Marka oraz Ani i Tomka wspani­ałych i otwartych na Boga i ludzi młodych małżeństw.