• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Reg­u­lamin Cmen­tarza Parafi­al­nego w Wygnanowicach

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzy­ma­nia właś­ci­wego stanu este­ty­cznego, powierza się ten cmen­tarz dbałości osób wykonu­ją­cych na ich ter­e­nach prace i odwiedza­ją­cych groby swoich blis­kich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.
 1. Cmen­tarz jest włas­noś­cią Parafii Rzym­skoka­tolick­iej pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach. Służy do grze­ba­nia ciał Zmarłych, wyraże­nia pamięci i czci do Zmarłych, mod­l­itwie za nich; jest też miejscem zad­umy nad życiem i wiecznością.
 2. Admin­is­tra­torem cmen­tarza jest Pro­boszcz Parafii pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach i ma do pomocy wyz­nac­zonego pełnomoc­nika – grabarza parafi­al­nego, który w jego imie­niu na cmen­tarzu pil­nuje porządku i wykonuje konieczne prace.
 3. Sprawy doty­czące cmen­tarza i pogrzeby załatwiane są w kance­larii parafi­al­nej w godz­i­nach urzę­dowa­nia. Godziny urzę­dowa­nia są zamieszc­zone ta tabl­icy ogłoszeń oraz na stronie inter­ne­towej parafii: http://​www​.parafi​awyg​nanow​ice​.pl
 4. Na cmen­tarzu w wyz­nac­zonych miejs­cach grze­bal­nych można pochować zmarłych:
  1. parafian
  2. inne osoby spoza Parafii, które mają na cmen­tarzu parafi­al­nym rodzinny grób.
 5. Czas pogrzebu uzgad­nia się z pro­boszczem parafii, należy przy tym przedłożyć akt zgonu Zmarłego.
 6. Miejsce grze­ba­nia, rodzaj grobu uzgad­nia się z wyz­nac­zonym pełnomoc­nikiem pro­boszcza – grabarzem, który dokonuje wykopu, otwar­cia grobu lub wskazuje właś­ciwy grób stały. Do jego obow­iązków należy także zapewnie­nie dojś­cia do miejsca pochówku zasypanie/​zamknięcie grobu i uporząd­kowanie miejsca wokół grobu. Za swoją pracę grabarz pobiera ustaloną opłatę. Kom­pletny wykaz obow­iązków i praw grabarza reg­u­luje „Reg­u­lamin Pracy Grabarza”.
 7. Należy uzyskać zgodę admin­is­tra­tora na wszelkie prace prowad­zone na cmen­tarzu, np.:
  1. ekshu­mację zwłok,
  2. budowę nowego pomnika,
  3. remont pom­nika, np. naprawa, bądź wymi­ana płyty, tablicy,
  4. budowę ławek, kwiet­ników i innych ele­men­tów zdob­niczych przy gro­bie, układanie kostki
  5. Wszel­kich innych prac mają­cych wpływ na stan gruntu wokół pom­nika jego wymi­ary, instalowa­nia ele­men­tów infra­struk­tury mogą­cych mieć wpływ na narusze­nie sze­rokości ciągów komu­nika­cyjnych pomiędzy grobami lub narusza­ją­cych otocze­nie grobów sąsiadujących.
 8. Ekshu­macja zwłok lub szczątków ludz­kich jest możliwa w przepisanym prawem cza­sie po przed­staw­ie­niu admin­is­tra­torowi decyzji kom­pe­tent­nych organów (inspek­tor san­i­tarny, proku­ratura, sąd).
 9. Na grobach można ustaw­iać nagrobki po uprzed­nim zez­wole­niu admin­is­tra­tora. Aby uzyskać zgodę, należy przed­stawić pro­jekt nagrobka. Pro­jekt przy­go­towuje wykon­awca i winien on zaw­ierać wymi­ary, ksz­tałt, treść zamieszc­zonych napisów.
 10. Kamieniarz ma prawo wykony­wać na cmen­tarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posi­ada aktu­alne, pisemne zez­wole­nie admin­is­tra­tora. Do wyko­na­nia pom­nika sys­te­mem gospo­dar­czym trzeba mieć podobną zgodę.
 11. Prace przy nagrobku (obramowa­niu) itp. należy tak wykony­wać, by nie spowodowały szkód na sąsied­nich grobach, ani sporów z sąsied­nimi użytkown­ikami. Inwestor dba też o uprząt­nię­cie miejsca po wyko­na­niu pracy.
 12. Wyz­nac­zony przez admin­is­tra­tora pełnomoc­nik – grabarz ma prawo do:
  1. Kon­troli zgod­ności wyko­na­nia prac z projektem
  2. W razie stwierdzenia niez­god­ności ostrzeże­nia wykon­awcy o możli­wości wstrzy­ma­nia prac.
  3. Zgłoszenia niez­god­ności do admin­is­tra­tora celem pod­ję­cia odpowied­nich kroków admin­is­tra­cyjnych włącznie z wstrzy­maniem robót i rozbiórką niez­god­nych ele­men­tów na koszt wykonawcy.
  4. Umożli­wienia wjazdu pojaz­dami mechan­icznymi za zgodą admin­is­tra­tora – otwar­cie bramy, wskazanie trasy przejazdu.
  5. Pil­nowa­nia przestrze­ga­nia postanowień niniejszego reg­u­laminu na tere­nie cmentarza.
  6. Wyz­naczenia bieżącego miejsca pochówku zgod­nie z kole­jnoś­cią usy­tuowa­nia i planem zagospo­darowa­nia cmentarza.
 13. Pozostałości po starych roze­branych pom­nikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmen­tarza. Pozostały po remon­cie lub rozbiórce gruz należy wywieźć z cmen­tarza we włas­nym zakre­sie.
  Zabra­nia się wyrzu­ca­nia gruzu i innych pozostałości pore­mon­towych do pojem­ników przez­nac­zonych na śmieci cmen­tarne!
 14. Na cmen­tarzu zabra­nia się:
  1. wjazdu pojaz­dami mechan­icznymi bez zgody admin­is­tra­tora cmentarza,
  2. wprowadza­nia zwierząt,
  3. zanieczyszcza­nia cmentarza,
  4. samowol­nego usuwa­nia drzew i krzewów,
  5. wjeżdża­nia na teren cmen­tarza pojaz­dami jednośladowymi,
  6. pale­nia papierosów i picia alkoholu,
  7. hała­sowa­nia na cmentarzu,
  8. grodzenia kwa­ter,
 15. Za jakiekol­wiek szkody wynikłe z niesolid­nego wyko­na­nia robót, czy nie zapo­bieże­nia szkodzie pow­stałej na skutek złego stanu tech­nicznego pom­nika odpowiedzialna jest rodz­ina opieku­jąca się grobem.
 16. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grze­balne po 20 lat­ach od daty pogrzebu.
 17. Rodz­ina zmarłego jest zobow­iązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośred­niego jego obe­jś­cia. Wszelkie śmieci, pozostałości po wień­cach, kwiat­ach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkown­ików i składane na miejscu do tego przeznaczonym.
 18. Jeżeli po 20 lat­ach rodz­ina zmarłego lub opiekun grobu nie dokona dal­szego przedłuże­nia rez­erwacji to urząd parafi­alny trak­tuje to jako rezy­gnację z dal­szego użytkowa­nia grobu.
 19. Osoby korzys­ta­jące z terenu cmen­tarza zobow­iązane są do zachowa­nia spokoju, porządku i czys­tości. Odpady i śmieci mogą być skład­owane jedynie w wyz­nac­zonym na ten cel miejscu.
 20. Na cmen­tarzu wolno prze­by­wać każdego dnia od rana do zmroku.
 21. Śmieci i odpady cmen­tarne należy skład­ować tylko w wyz­nac­zonym na ten cel miejscu do właś­ci­wych pojemników.
 22. Uprasza się o nie wyrzu­canie śmieci obok pojem­ników w przy­padku ich zapełnienia. O fak­cie zapełnienia pojem­ników należy poin­for­mować grabarza pod wskazanym numerem tele­fonu.
  W takich przy­pad­kach uprasza się w miarę możli­wości o usuwanie śmieci we włas­nym zakre­sie.
  Zachowanie czys­tości i dbałość o este­tykę wokół cmen­tarza świad­czy o wrażli­wości i poziomie moral­nym osób odwiedza­ją­cych cmen­tarz parafialny.
 23. Admin­is­tra­tor cmen­tarza nie odpowiada za szkody na tere­nie cmen­tarza pow­stałe na skutek klęsk żywiołowych, aktów wan­dal­izmu i kradzieży oraz za rzeczy pozostaw­ione bez nad­zoru.
  Zaleca się indy­wid­u­alne ubez­pieczanie kosz­townych nagrobków.
 24. Kwestie nie objęte niniejszym reg­u­laminem, a mogące być przed­miotem nieporozu­mień czy sporów będą roz­pa­try­wane indy­wid­u­al­nie przez admin­is­tra­tora cmen­tarza lub jego pełnomoc­nika, w szczegól­nych przy­pad­kach również na forum Rady Duszpasterskiej.
 25. Wszelkie decyzje i postanowienia Admin­is­tra­tora cmen­tarza oraz niniejszy Reg­u­lamin są zgodne z obow­iązu­ją­cymi w tym zakre­sie przepisami prawa kanon­icznego i cywilnego. Pod­sta­wowe normy prawne w zakre­sie tworzenia oraz admin­istrowa­nia cmen­tarzem zawarte są w następu­ją­cych aktach prawnych:
  1. Konko­r­dat między Stolicą Apos­tol­ską i Rzecz­pospolitą Pol­ską, pod­pisany w Warsza­wie dnia 28 lipca 1993 r.
  2. Ustawa z dnia 31 sty­cz­nia 1959 r. o cmen­tarzach i chowa­niu zmarłych z późniejszymi zmianami
  3. Roz­porządze­nie Min­is­tra Gospo­darki Komu­nal­nej z dnia 25 sierp­nia 1959 r. w sprawie określe­nia, jakie tereny pod wzglę­dem san­i­tarnym są odpowied­nie na cmentarze
  4. Roz­porządze­nie Min­istrów Gospo­darki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządza­nia cmen­tarzy, prowadzenia ksiąg cmen­tarnych oraz chowa­nia zmarłych.
 26. Niniejszy reg­u­lamin obow­iązuje od dn. 01. 12. 2016 r.
Ks. Jacek Zaręba
pro­boszcz parafii
Z upoważnienia Rady Duszpasterskiej