• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 2 Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary składane na tacę w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni. Ofi­ary składane na tacę w przyszłą niedzielę przez­naczamy na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.
Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Chrztu Pana Jezusa w Jor­danie. Dzisiejsza niedziela kończy litur­giczny okres Nar­o­dzenia Pańskiego.
Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Świętej Rodziny z Nazaretu. Jutro pier­wszy dzień Nowego Roku. Czas Nowego Roku 2018 zaw­ierzamy Bożej Opa­trzności, przez pośred­nictwo tej, która całym sercem zau­fała Panu Bogu. Niech Matka Najświęt­sza wyprasza nam wiele łask i pomaga nam każdy dzień Nowego Roku wypełnić miłoś­cią do Pana Boga i bliźnich.
Przeży­wamy święto św. Szczepana, pier­wszego męczen­nika. Ofi­ary składane na tacę przekazu­jemy na potrzeby Katolick­iego Uni­w­er­sytetu Lubel­skiego w Lublinie.