• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie i intencje mszalne

  • II Niedziela Wielka­nocy — 23 kwiet­nia 2017 r.

    Dzisiejsza, II Niedziela Wielka­nocna, z woli samego Pana Jezusa, wyrażonej w objaw­ieni­ach, jakie miała św. S. Faustyna, przeży­wana jest jako Święto Bożego Miłosierdzia. Zostało ono ustanowione dla całego Koś­cioła przez św. Jana Pawła II i rozpoczyna 73. Tydzień Miłosierdzia. W dniu dzisiejszym po zakończe­niu cel­e­bracji litur­gicznej w mod­l­itwie Koronką będziemy wypraszać Boże Miłosierdzie dla Koś­cioła, naszej Ojczyzny, wspól­noty parafi­al­nej i naszych rodzin. Jest to patronalne święto Car­i­tas. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na dzi­ałal­ność Car­i­tas (pomoc dla chrześ­ci­jan w Syrii). Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1

Infor­ma­cje na dziś

Image Map
UTI Treat­ments