• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Chrztu Pana Jezusa w Jor­danie. Dzisiejsza niedziela kończy litur­giczny okres Nar­o­dzenia Pańskiego.
Przeży­wamy dzisiaj 2. Niedzielę po Nar­o­dze­niu Pańskim. Ofi­ary składane do puszki przez­naczamy na Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego.
Przeży­wamy święto świętej Rodziny z Nazaretu.
Przeży­wamy 4. Niedzielę Adwentu. Ofi­ary składane do puszki przekazu­jemy na rzecz CAR­I­TAS, która orga­nizuje „Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom“.