• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 2. Niedzielę Adwentu. Ofi­ary składane do puszki w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na rzecz CAR­I­TAS, która orga­nizuje „Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom“.
Przeży­wamy 1. Niedzielę Adwentu. Adwent zachęca nas do oczeki­wa­nia z wiarą i nadzieją na przeży­cie pamiątki nar­o­dzenia Chrys­tusa i na Jego powtórne przyjś­cie przy końcu czasów.
Przeży­wamy 34. Niedzielę Zwykłą. Ostat­nia niedziela roku litur­gicznego Koś­cioła – odd­a­jemy cześć i uwiel­bi­e­nie Jezu­sowi Chrys­tu­sowi Królowi Wszechświata. Ofi­ary zbier­ane do puszki przekazu­jemy na Car­i­tas, która orga­nizuje pomoc dla bezdomnych.
Przeży­wamy 33. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez­naczamy na fun­dację „Koś­ciół w potrze­bie“, która niesie skuteczną pomoc ludziom cier­pią­cym z powodu toczącej się wojny na Ukrainie.