• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XI Niedziela Zwykła 16 czer­wca 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpus­tową ku czci św. Antoniego z Padwy.

To także 7. Rocznica wprowadzenia Relik­wii Krwi św. Jana Pawła II do naszej Parafii. Jako wspól­nota parafi­alna dzięku­jemy za obec­ność Świętego Papieża pośród nas. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00 z pro­cesją eucharysty­czną.

Gospo­darzami tegorocznych Dożynek Parafi­al­nych – 8 wrześ­nia – będą mieszkańcy Choin, Felinu i Maj­danu Polick­iego.

W przyszłą sobotę na godz. 10.00 zapraszam kandy­datów do Litur­gicznej Służby Ołtarza.

Na potrzeby remontu naszego koś­cioła wpłynęły także ofi­ary indy­wid­u­alne: 200 zł – pp. Eliza i Andrzej Wich­nikowie (Gardzienice I), 200 zł – p. Bar­bara Kasperek (Gardzienice I), 200 zł – pp. Zofia i Bog­dan Lipa (Anusin), 100 zł – p. Jan­ina Pezda (Blelecha). Z okazji obrzędu poświęce­nia pól na potrzeby Parafii wpłynęła ofi­ara – 3410 zł. Serdecznie dzięku­jemy za troskę o nasza Parafię.

Trwa kwartalna zbiórka ofiar na 6. ratę poży­czki zaciąg­niętej na remont naszej świą­tyni. Drogich Parafian bardzo proszę o przyję­cie posługi Pań i Panów Rad­nych ze zrozu­mie­niem. Ich posługa jest wyrazem troski i odpowiedzial­ności za stan mate­ri­alny naszej wspól­noty. Zostało zamon­towane nowe nagłośnie­nie naszego koś­cioła pętlą induk­cyjną dla osób sła­bosłyszą­cych. Koszt tego zada­nia to ok. 60 000 zł. Parafia pokrywa 20% tej kwoty, czyli 12 000 zł. Będziemy bardzo wdz­ięczni za każdą ofi­arę indy­wid­u­alną, która pomoże nam w real­iza­cji pod­ję­tych remon­tów i poz­woli Parafii na zachowanie płyn­ności finan­sowej.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej Parafii, ofer­uje miód rzepakowy i wielok­wia­towy ze spadzią z drzew liś­ci­astych w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Józe­fowi Jareck­iemu, Marii Adamek, Stanisławie Beloś, Doro­cie i Szy­monowi Zaborkom, Doro­cie Pawlak. Państwo przekazali na potrzeby koś­cioła ofi­arę – 200 zł. Na sobotę do sprzą­ta­nia koś­cioła na godz. 8.30 zapraszam Państwa: Agatę Jączyk, Hen­rykę Paster­nak, Urszulę Sko­rek, Iwonę Sko­rek, Jad­wigę i Andrzeja Osiec­kich. Osoby, które nie są wyz­nac­zone do sprzą­ta­nia koś­cioła bardzo proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.

6 lipca br. piel­grzymka dziękczynna do Sank­tu­ar­ium MB Kębel­skiej w Wąwol­nicy. Odwiedz­imy także Kaz­imierz Dolny i Cen­trum Misyjne Ojców Białych Mis­jonarzy Afryki. Osoby, które zapisały się na ten wyjazd proszę o uzu­pełnie­nie danych i wpłatę 90 zł do końca tego tygod­nia.