• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
W 2019 r. Parafia Rzym­skoka­tolicka w Wyg­nanow­icach złożyła wniosek do Nar­o­dowego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospo­darki Wod­nej w Warsza­wie w sprawie dofi­nan­sowa­nia ter­mo­mod­ern­iza­cji budynku koś­cioła w Wyg­nanow­icach.
19 października 2021 r. Parafia pod­pisała Umowę z NFOŚiGW w Warsza­wie i będzie real­i­zowała pro­jekt pn. „Ter­mo­mod­ern­iza­cja Budynku Koś­cioła w Wyg­nanow­icach”.

Przewidy­wany, całkow­ity koszt przedsięwzięcia1 043 614,00
Dotacja z NFOŚiGW991 434,00

Pro­jekt zakłada:
 • wyko­nanie insta­lacji fotowoltaicznej
 • wymi­anę okien i drzwi zewnętrznych
 • wyko­nanie insta­lacji gazowej do nagrzewnicy
 • docieple­nie ścian zewnętrznych
 • docieple­nie stropu kościoła
 • mon­taż sys­temu zarządza­nia energią