• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 24. Niedzielę Zwykłą. Rozpoczy­namy XII Tydzień Wychowa­nia, w cza­sie którego będziemy naszą mod­litewną troską otaczać dzieci, młodzież, nauczy­cieli, kat­e­chetów i wychowaw­ców. Ofi­ary złożone do puszki w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na Fun­dusz Ewan­ge­liza­cji w Środ­kach Masowego Przekazu.
Przeży­wamy 23. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki przy wyjś­ciu z koś­cioła w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na Caritas.
Przeży­wamy 22. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki przy wyjś­ciu z koś­cioła w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy Fun­dusz Wspiera­nia Nauki Chrześcijańskiej.
Przeży­wamy 21. Niedzielę Zwykłą. W tym tygod­niu: 24 sierp­nia – święto św. Bartłomieja26 sierp­nia – święto Matki Bożej Częs­to­chowskiej. 27 sierp­nia – wspom­nie­nie św. Moniki, 28 sierp­nia – wspom­nie­nie św. Augustyna.