• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 2. Niedzielę Wielkiego Postu. Ofi­ary składane przez wiernych do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na Caritas.
Przeży­wamy dzisiaj 2. Niedzielę Wielkiego Postu. Ofi­ary składane przez wiernych do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na pomoc dla misjonarzy.
Przeży­wamy dzisiaj 1. Niedzielę Wielkiego Postu. W okre­sie Wielkiego Postu Koś­ciół naw­iązuje do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspom­ina w ten sposób 40-​letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egip­skiej do Ziemi Obiecanej. Cały ten okres litur­giczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jał­mużny i wzmożonej modlitwy.
Przeży­wamy dzisiaj 7. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane przed świą­tynią przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.