• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj II Niedzielę Wielkanocną.
Dzisiaj przeży­wamy Poniedzi­ałek Wielka­nocny. Jest to także dzień naszej mod­l­itwy i mate­ri­al­nej troski o Katolicki Uni­w­er­sytet Lubel­ski. W imie­niu społeczności tej Uczelni wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com z serca dziękuję za okazane zrozumienie.
Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej.
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Wielkiego Postu. Ofi­ary składane przez wiernych do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na Caritas.