• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj III Niedzielę Wielka­nocną.

W tym tygod­niu: I czwartek – o godz. 18.00 Msza św. i mod­l­itwa o powoła­nia kapłańskie, zakonne i misyjne. I piatek – Sakra­ment Pokuty i Pjed­na­nia o godz. 17.30. I sob­ota – o godz. 18.00 Msza św. Nasza obec­ność będzie odpowiedzią na prośbę Matki Najświęt­szej wyrażoną w cza­sie objaw­ień w Fatimie 100 lat temu. W przyszłą niedzielę – I miesiąca – ado­racja eucharysty­czna. Zmi­ana tajem­nic różań­cowych po Mszy św. o godz. 9.00.
Dzisiejsza, II Niedziela Wielka­nocna, z woli samego Pana Jezusa, wyrażonej w objaw­ieni­ach, jakie miała św. S. Faustyna, przeży­wana jest jako Święto Bożego Miłosierdzia. Zostało ono ustanowione dla całego Koś­cioła przez św. Jana Pawła II i rozpoczyna 73. Tydzień Miłosierdzia. W dniu dzisiejszym po zakończe­niu cel­e­bracji litur­gicznej w mod­l­itwie Koronką będziemy wypraszać Boże Miłosierdzie dla Koś­cioła, naszej Ojczyzny, wspól­noty parafi­al­nej i naszych rodzin. Jest to patronalne święto Car­i­tas. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na dzi­ałal­ność Car­i­tas (pomoc dla chrześ­ci­jan w Syrii).
Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej. Przed naszą świą­tynią zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna. Dzisiejsza Niedziela Pal­mowa jest pamiątką tri­um­fal­nego wjazdu Pana Jezusa do Jero­zolimy. Rozpoczyna w życiu Koś­cioła czas, kiedy wspomn­i­namy wydarzenia zbaw­cze: mękę, śmierć i chwalebne zmartwych­w­stanie Pana Jezusa, czyli Truduum Paschalne:
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj przy­pada 12 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. Przez wstaw­i­en­nictwo Świętego Papieża wyprasza­jmy tak bardzo potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, naszej wspól­noty parafi­al­nej i naszych rodzin.