• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XIX Niedziela Zwykła 11 sierp­nia 2019 r.

Przeży­wamy 19. Niedzielę Zwykłą.

Ofi­ary złożone na tacę w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Car­i­tas naszej Archi­diecezji.

15 sierp­nia (w czwartek) przeży­wamy litur­giczną Uroczys­tość Wniebowz­ię­cia NMP. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00. Po każdej Mszy św. obrzęd bło­gosław­ieństwa kwiatów, ziół, zbóż i owoców. W tym dniu przeży­wamy też 99. rocznicę Bitwy Warsza­wskiej. Jest to święto Wojska Pol­skiego. Naszą mod­l­itwą oga­r­ni­amy tych, którzy bronią wol­ności i niepodległości naszej Ojczyzny.

18 sierp­nia Mszy św. o godz. 11.00 będzie prze­wod­niczył ks. Abp Stanisław Budzik, Met­ro­polita Lubel­ski. Będzie to pier­wsza wiz­yta Ks. Arcy­biskupa w naszej Parafii. W cza­sie uroczys­tości nastąpi przed­staw­ie­nie kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i obrzęd poświęce­nia nowych ławek w naszej świą­tyni.

12 sierp­nia o godz. 18.30 spotkanie Rady Dusz­paster­skiej na ple­banii.

14 sierp­nia, w piątek o godz. 16.30 – próba litur­giczna min­is­tran­tów i lek­torów.

8 wrześ­nia nasza wspól­nota będzie przeży­wać Uroczys­tość Odpus­tową ku czci Nar­o­dzenia NMP. W tym dniu podz­ięku­jemy także za dobrą pogodę i urodzaj, którym Pan Bóg pobło­gosławił nam w tym roku. Gospo­darzami dożynek parafi­al­nych będą mieszkańcy Stryjno Drugie. Bardzo proszę, aby mieszkańcy poszczegól­nych wiosek naszej Parafii przy­go­towali okolicznoś­ciowe wieńce dożynkowe.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Bar­barze, Agnieszce, Woj­ciechowi i Emilowi Kasicza­kom, Jerzemu Kalis­zowi, Natalii i Markowi Sza­łkom. W tym tygod­niu sprzą­tanie koś­cioła w piątek od godz. 8.30. O tę posługę proszę dwie kole­jne ekipy sprzą­ta­ją­cych.