• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego. Jest ona obchod­zona na pamiątkę wydarzenia w Wiecz­erniku, 50 dni po Zmartwych­w­sta­niu, gdy na zebranych tam apos­tołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Wów­czas Apos­tołowie zaczęli prze­maw­iać w wielu językach oraz otrzy­mali szczególne dary duchowe — charyzmaty.
W tym tygod­niu: I czwartek – godz. 18.00 – Msza św. i mod­l­itwa o powoła­nia kapłańskie i zakonne; I piątek – 17.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia. Godz. 18.00 – Msza św. Zachę­cam dzieci, które w tym roku przystapiły do I Komu­nii św. do pod­ję­cia dzieła 9 Pier­wszych Piątków Miesiąca; I sob­ota – godz. 18.00 – Msza św. I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic Różańca świętego.
Przeży­wamy dzisiaj VI Niedzielę Wielka­nocną. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na CAR­I­TAS na fun­dusz Waka­cyjnego Dzieła Pomocy.
Przeży­wamy dzisiaj V Niedzielę Wielka­nocną. Ofi­ary zbier­ane na tacę w dzisiejszą niedzielę przekażemy na Mat­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Ofi­ary zbier­ane do puszki w przyszłą niedzielę przez­naczamy na CAR­I­TAS na fun­dusz Waka­cyjnego Dzieła Pomocy.