• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XX Niedziela Zwykła 18 sierp­nia 2019 r.

Przeży­wamy 20. Niedzielę Zwykłą.

Ofi­ary złożone do puszki w przyszłą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Car­i­tas na pro­gram „Tor­nister pełen uśmiechów“.

Jutro o 18. 30, na ple­banii, spotkanie Rady Dusz­paster­skiej naszej Parafii.

W dni­ach 2225 sierp­nia w parafii Gar­bów odbędzie się kole­jna edy­cja Spotka­nia Młodych Archi­diecezji Lubel­skiej. Serdecznie zapraszamy młodych ludzi do uczest­nictwa w tym spotka­niu. Tegorocznym tem­atem będzie wol­ność oraz dojrza­łość do budowa­nia relacji przy­ja­ciel­s­kich, narzeczeńs­kich i małżeńs­kich. Kon­fer­encje będzie głosił pan Jacek Pulikowski, znany z zaan­gażowa­nia na rzecz for­ma­cji do małżeństwa i rodziny.

Przy­go­towu­jemy się do Uroczys­tości Odpus­towej, która przy­pada 8 wrześ­nia. W tym dniu będziemy przeży­wać także Dożynki Parafi­alne – Święto Dziękczynienia Panu Bogu za owoce naszej pracy na polach, w ogro­dach i sadach. W tym roku gospo­darzami Dożynek będą mieszkańcy Stryjno Drugie. Bardzo proszę mieszkańców wiosek o przy­go­towanie wieńców dożynkowych.

W niedzielę 1 wrześ­nia o godz. 17.00 Rożaniec Wypominkowy za Zmarłych spoczy­wa­ją­cych na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym. Na sto­liku z prasą i przy bocznych ołtarzach są dostępne kartki wypominkowe. Msza św. na cmen­tarzu o godz. 17.30. Przed uroczys­toś­cią odpus­tową zad­ba­jmy o wygląd grobów na cmen­tarzu parafi­al­nym. Śmieci proszę wyrzu­cać w oznac­zone miejsca dokonu­jąc ich sor­towa­nia.