• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj XII Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki w przyszłą niedzielę przekażemy na CAR­I­TAS na „Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom“.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpus­tową ku czci św. Antoniego z Padwy. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 12.00 z pro­cesją eucharysty­czną. O godz. 11.15 rozpocznie sie kon­cert Orkiestry Dętej z Sza­s­tarki dedykowany naszym Parafi­anom i Gościom.
1. Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Trójcy Przenajświętszej.
Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego. Jest ona obchod­zona na pamiątkę wydarzenia w Wiecz­erniku, 50 dni po Zmartwych­w­sta­niu, gdy na zebranych tam apos­tołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Wów­czas Apos­tołowie zaczęli prze­maw­iać w wielu językach oraz otrzy­mali szczególne dary duchowe — charyzmaty.