• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XVIII Niedziela Zwykła 4 sierp­nia 2019 r.

Przeży­wamy 18. Niedzielę Zwykłą.

Jest to I niedziela miesiąca sierp­nia. Po każdej Mszy św. ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu i możli­wość ucałowa­nia Relik­wii św. Jana Pawła II. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

Ww wtorek, 6 sierp­nia – litur­giczne święto Przemie­nienia Pańskiego. Msze św. o godz. 9.00 i 18.00.

8 sierp­nia – wspom­nie­nie św. Dominika. 9 sierp­nia – wspom­nie­nie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – Patronki Europy. 10 sierp­nia — święto św. Wawrzyńca, diakona i męczen­nika z III w.

Ofi­ary złożone na tacę w przyszłą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Car­i­tas naszej Archi­diecezji.

W dni­ach 1112 października br. Parafia orga­nizuje piel­grzymkę do Sank­tu­ar­iów Maryjnych na Pod­halu. Osoby, które były zapisane na liś­cie rez­er­wowej także wezmą udział w tej piel­grzymce.

18 sierp­nia Mszy św. o godz. 11.00 będzie prze­wod­niczył Ks. Abp Stanisław Budzik, Met­ro­polita Lubel­ski. Będzie to pier­wsza wiz­yta Ks. Arcy­biskupa w naszej Parafii. W cza­sie uroczys­tości nastąpi przed­staw­ie­nie kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i obrzęd poświęce­nia nowych ławek w naszej świą­tyni.

W przyszłą niedzielę na godz. 11.00 serdecznie zapraszam kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. 12 sierp­nia na godz. 18.30 zapraszam Panie i Panów Rad­nych Rady Dusz­paster­skiej.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni na dzisiejszą niedzielę i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Hele­nie Grocheck­iej, Emilii Grocheck­iej, Justynie Grocheck­iej, Kaz­imier­zowi Grocheck­iemu, Tere­sie Dumale i Ire­nie Dziedzic.

W ostat­nim tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty śp. Witolda Rzeźnika. Pole­ca­jmy Zmarłych z naszych rodzin Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.