• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

I Niedziela Adwentu 1 grud­nia 2019 r.

Przeży­wamy 1. Niedzielę Adwentu.

Adwent zachęca nas do oczeki­wa­nia z wiarą i nadzieją na przeży­cie pamiątki nar­o­dzenia Chrys­tusa i na Jego powtórne przyjś­cie przy końcu cza­sów. Rozpoczy­namy nowy rok litur­giczny w Koś­ciele. Będziemy go przeży­wali pod hasłem: „Eucharys­tia daje życie. Wielka Tajem­nica wiary“. Ofi­ary składane przez wiernych na tacę przekazu­jemy na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Ofi­ary składane do puszki we wszys­tkie niedziele Adwentu przez­naczamy na CAR­I­TAS na „Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom“.

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca – 16.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia, 17.00 – Eucharys­tia. Zapraszam szczegól­nie dzieci, które pod­jęły dzieło I piątków miesiąca i ludzi młodych przy­go­towu­ją­cych się do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia.

W niedzielę 8 grud­nia – Uroczys­tość Niepokalanego Poczę­cia NMP. W cza­sie Mszy św. o godz. 11.00 zostaną poświę­cone meda­liki dka dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jnych. Serdecznie zapraszam dzieci z rodzi­cami. Po zakońc­zonej Mszy św. spotkanie for­ma­cyjne w ramach przy­go­towa­nia do I Komu­nii św.

Na Mszy św. o godz. 7.30 zostały pobło­gosław­ione opłatki na nasze stoły wig­ili­jne. Opłatki zostaną dostar­c­zone do naszych rodzin przez Panie i Panów Rad­nych. Ofi­ary składane przez wiernych przekazu­jemy na zapłatę fak­tur za przy­go­towanie wniosku i doku­men­tacji tech­nicznej do NFOŚiGW w Warsza­wie. To kwota około 26 000 zł. 3 lata temu ustalil­iśmy z Radą Dusz­paster­ską, że jest to kwartalna zbiórka ofiar w wysokości 30 zł. Do każdej rodziny Radni dostar­czą po jed­nym kom­ple­cie opłatków. Jeżeli ktoś z Państwa potrze­buje więk­szą ilość opłatków to bardzo proszę o kon­takt w zakrystii.Panie i Panów Rad­nych bardzo proszę o odbieranie opłatków w zakrys­tii.

W piątek o godz. 18.00 spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży w świ­etl­icy w Gardzieni­cach. Oaza dzieci i młodzieży przy­go­towuje tegoroczne jasełka. Zapraszamy dzieci, które chci­ałyby wziąć udział w tym wydarze­niu. Zgłoszenia przyj­mu­jemy w zakrys­tii.

W okre­sie zimowym nasz koś­ciół jest ogrze­wany. Ofi­ary składane na tacę w przyszłą niedzielę (II niedziela miesiąca) przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

Bardzo serdecznie dziękuję p. Annie Kraw­czyk i p. Ninie Jaromiń i p. Bar­barze Żygal­skiej za przy­go­towanie deko­racji adwen­towej. Myślimy już o deko­racji bożonar­o­dzeniowej. Zwracamy się do Państwa z prośbą o choinki. Potrze­bu­jemy do wys­troju koś­cioła 4 choinki o wysokości do 4 metrów. Zgłoszenia przyj­mu­jemy w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami na dzisiejszą niedzielę Pan­iom: Agnieszce Daniel, Tere­sie Daniel, Joan­nie Mici­ule, Teodorze Olszewskiej, Izabeli Bielak, Wik­toriii Bielak.

W ostat­nim tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty śp. Tadeusza Kra­suskiego i Euge­niusza Sza­łka. Pole­ca­jmy Bożemu Miłosierdziu Zmarłych w naszej ufnej mod­l­itwie.