• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXXII Niedziela Zwykła 10 listopada 2019 r.

Przeży­wamy 32. Niedzielę Zwykłą.

W dniu jutrze­jszym przy­pada 101. rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00. W cza­sie Eucharys­tii o godz. 11.00 będziemy mod­lić się w intencji naszej Ojczyzny.

W przyszłą niedzielę, 17 listopada, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie for­ma­cyjne dla kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i ich rodz­iców.

Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w niedziele listopada aż do Adwentu o godz. 8.20 i 10.20.

Nasz świą­ty­nia w okre­sie zimowym jest ogrze­wana. Ofi­ary składane w dzisiejszą niedzielę przez wiernych na tacę przez­naczamy na ogrze­wanie koś­cioła. W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej wyrażam głęboką wdz­ięczność za zrozu­mie­nie i zaan­gażowanie.

Oaza przy­go­towuje jasełka bożonar­o­dzeniowe. Dzieci, chętne do wzię­cia udzi­ału w jasełkach, prosimy o zgłoszenia w zakrys­tii lub tele­fon­icznie.

Z powodu awarii koparki prace z przewiezie­niem piachu zostały odłożone. Dziękuję Panom, którzy zadeklarowali pomoc. O nowym ter­minie będę infor­mował w późniejszym cza­sie.

Dziękuję Państwu Gorzelom i p. Marii Augusty­niak za okazaną pomoc przy utrzy­ma­niu porządku na cmen­tarzu parafi­al­nym.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Elizie Wich­nik, Annie Wich­nik, Wiesła­wowi Krupie, Krystynie Wich­nik, Czesławie Poręb­skiej, Marze­nie Olech, Jarosła­wowi Ole­chowi.

Jest już kalen­darz litur­giczny na przyszły rok. Osoby, które pragną zarez­er­wować ter­min Mszy św. pros­zone są o kon­takt w zakrys­tii. W zakrys­tii jest także kalen­darz maryjny na 2020 rok.