• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXXIV Niedziela Zwykła 24 listopada 2019 r.

Przeży­wamy 34. Niedzielę Zwykłą. Ostat­nia niedziela roku litur­gicznego Koś­cioła – odd­a­jemy cześć i uwiel­bi­e­nie Jezu­sowi Chrys­tu­sowi Królowi Wszechświata.

Ofi­ary zbier­ane na tacę w przyszłą niedzielę przekazu­jemy na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

W tym tygod­niu: 30 listopada – święto św. Andrzeja Apos­toła. W przyszłą niedzielę ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

W najbliższą niedzielę rozpoczy­namy Adwent – czas oczeki­wa­nia na przeży­cie pamiątki Nar­o­dzenia Pana i na powtórne przyjś­cie Chrys­tusa przy końcu cza­sów. Na Mszy św. o godz. 7.30 zostaną pobło­gosław­ione opłatki na nasze stoły wig­ili­jne. Opłatki zostaną dostar­c­zone do naszych rodzin przez Panie i Panów Rad­nych. Ofi­ary składane przez wiernych przekazu­jemy na zapłatę fak­tur za przy­go­towanie wniosku i doku­men­tacji tech­nicznej do NFOŚiGW w Warsza­wie. To kwota około 26 000 zł. 3 lata temu ustalil­iśmy z Radą Dusz­paster­ską, że jest to kwartalna zbiórka ofiar w wysokości 30 zł. Do każdej rodziny Radni dostar­czą po jed­nym kom­ple­cie opłatków. Jeżeli ktoś z Państwa potrze­buje więk­szą ilość opłatków to bardzo proszę o kon­takt w zakrys­tii. Przez cały Adwent ofi­ary składane do puszki przekazu­jemy na Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom orga­ni­zowane przez Car­i­tas.

W ostat­nim cza­sie na potrzeby Parafii wpłynęła następu­jące ofi­ary indy­wid­u­alne: 100 zł – Ofi­ar­o­daw­czyni (Gardzienice). W imie­niu całej naszej wspól­noty składam serdeczne podz­iękowanie za pomoc mate­ri­alną dla Parafii.

Oaza dzieci i młodzieży przy­go­towuje tegoroczne jasełka. Zapraszamy dzieci, które chci­ałyby wziąć udział w tym wydarze­niu. Zgłoszenia przyj­mu­jemy w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami na dzisiejszą niedzielę Pan­iom: Janinie For­nal, Ewie Rudz­ińskiej, Marze­nie Mazur i Elż­biecie Kępińskiej.

Jest już kalen­darz litur­giczny na przyszły rok. Osoby, które pragną zarez­er­wować ter­min Mszy św. pros­zone są o kon­takt w zakrys­tii.

W ostat­nim tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty śp. Syl­wes­tra Poręb­skiego. Pole­ca­jmy Bożemu Miłosierdziu Zmarłych w naszej ufnej mod­l­itwie.