• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXXIII Niedziela Zwykła 17 listopada 2019 r.

Przeży­wamy 33. Niedzielę Zwykłą.

W dzisiejszą niedzielę, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie for­ma­cyjne dla kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i ich rodz­iców.

Za tydzień ostat­nia niedziela roku litur­gicznego Koś­cioła – odd­amy cześć i uwiel­bi­e­nie Jezu­sowi Chrys­tu­sowi Królowi Wszechświata. Jest to trze­cia rocznica Aktu przyję­cia Jezusa za Króla i Pana, którego dokon­al­iśmy we wszys­t­kich koś­ciołach naszej Ojczyzny.

Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w niedziele listopada aż do Adwentu o godz. 8.20 i 10.20.

W piątek o godz. 18.00 spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży w świ­etl­icy w Gardzieni­cach. Oaza przy­go­towuje jasełka bożonar­o­dzeniowe. Dzieci, chętne do wzię­cia udzi­ału w jasełkach, prosimy o zgłoszenia w zakrys­tii lub tele­fon­icznie.

Nasz świą­ty­nia w okre­sie zimowym jest ogrze­wana. W ubiegłą niedzielę wierni złożyli na ten cel 1160 zł. W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej wyrażam głęboką wdz­ięczność za zrozu­mie­nie i zaan­gażowanie.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Aga­cie Winiar­czyk, Hen­ryce Krupie, Marii Augusty­niak, Pawłowi Gorzelowi z rodz­iną.

25 listopada (w poniedzi­ałek), o godz. 18.00 na ple­banii spotkanie Rady Dusz­paster­skiej.