• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wielka­noc 31 marca 2024 r

Dzisiaj przeży­wamy Poniedzi­ałek Wielka­nocny. Jest to także dzień naszej mod­l­itwy i mate­ri­al­nej troski o Katolicki Uni­w­er­sytet Lubel­ski. W imie­niu społeczności tej Uczelni wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com z serca dziękuję za okazane zrozumienie.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za pomoc w przy­go­towa­niu god­nego przeży­cia Świąt Wielka­noc­nych: Pan­iom: Annie Kraw­czyk, Elż­biecie Jaromiń, Ninie Jaromiń, za pomoc przy deko­racji ciem­nicy, Bożego Grobu i ołtarza. Druh­nom i druhom OSP z Gardzienic, Wyg­nanowic i Stryjny za pełnioną służbę przy Gro­bie Pańskim i pomoc w orga­ni­za­cji pro­cesji rezurek­cyjnej, min­is­tran­tom i lek­torom za przy­go­towanie liturgii, Radzie Dusz­paster­skiej i Domowemu Koś­ciołowi za udział w liturgii i okazaną pomoc w głębokim jej przeży­ciu. Dziękuję rodzinie Państwa Miazgów za ofi­arowanie Paschału. Dziękuje osobom, które zad­bały o porządek wokół koś­cioła parafi­al­nego i na cmen­tarzu.

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca – godz. 17.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia. Godz. 18.00 – Eucharys­tia. I sob­ota miesiąca — godz. 18.00. Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi. I niedziela miesiąca — po każdej Mszy św. ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

Przyszła II Niedziela Wielka­nocna, z woli samego Pana Jezusa wyrażonej w objaw­ieni­ach, jakie miała św. S. Faustyna, przeży­wana jest jako Święto Bożego Miłosierdzia. Zostało ono ustanowione dla całego Koś­cioła przez św. Jana Pawła II i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. W tym dniu po zakończe­niu cel­e­bracji litur­gicznej w mod­l­itwie Koronką będziemy wypraszać Boże Miłosierdzie dla Koś­cioła, naszej Ojczyzny, wspól­noty parafi­al­nej i naszych rodzin. W przyszłą niedzielę przy­pada patronalne święto Car­i­tas. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na dzi­ałal­ność Car­i­tas.

W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 – Msza św. z udzi­ałem kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. Po Mszy św. spotkanie for­ma­cyjne.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie składali ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu. Zebral­iśmy 3210 zł. 2550 zł kosz­towały kwiaty i mate­ri­ały deko­ra­cyjne. Za pozostałą kwotę będziemy chcieli zakupić nowe oświ­etle­nie do zakrys­tii.

Panie i Panowie z Rady Dusz­paster­skiej przeprowadzili w naszej wspól­no­cie kwartalną zbiórkę ofiar. Przez­naczamy ją na spłatę 5. raty poży­czki, którą zaciągnęliśmy na remont naszej świą­tyni. Państwu Rad­nym gorąco dziękuję za ten trud, który pod­jęli bez­in­tere­sownie dla dobra całej naszej wspól­noty.

Na potrzeby remontu naszej świą­tyni wpłynęły następu­jące ofi­ary indy­wid­u­alne: 200 zł – Ofi­ar­o­dawca (Stryjno Pier­wsze). Serdecznie dzięku­jemy za troskę o naszą wspól­notę. Będziemy bardzo wdz­ięczni za każdą ofi­arę indy­wid­u­alną, która pomoże nam w real­iza­cji pod­ję­tych remon­tów. W ostat­nim cza­sie został przeprowad­zony remont zakrys­tii litur­gicznej. Zostały położone płytki na posadzce. Zakrys­tia została także wyposażona w nowe meble. Serdecznie dziękuję za pomoc p. Tomas­zowi Górecznemu. Za przy­go­towanie posadzki i ułoże­nie płytek Parafia zapłaciła 6 200 zł. Meble zostały sfi­nan­sowane przez Firmę KVADRAT w ramach rekom­pen­saty za niedotrzy­manie ter­minu zakończenia prac w koś­ciele. Pozostaje mon­taż nowego oświ­etle­nia i para­petów. W tym tygod­niu kon­tynu­u­jemy prace przy real­iza­cji toalety z wyposaże­niem dla niepełnosprawnych. Mamy także nadzieję na rozpoczę­cie prac związanych z mon­tażem nagłośnienia cyfrowego z pętlą induk­cyjną dla sła­bosłyszą­cych.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką: „Goś­cia Niedziel­nego“, „Małego Goś­cia Niedziel­nego“ i „Misyjne drogi“. Jest już dostępny kalen­darz litur­giczny na rok 2025. Prag­ną­cych zarez­er­wować ter­min Mszy św. w roku 2025 proszę o kon­takt w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Agnieszce i Tomas­zowi Grze­si­akom, Rodzinie Państwa Dzi­achanów, Mar­cie i Markowi Sto­lar­czykom. Państwo przekazali na remont zakrys­tii ofi­arę – 200 zł. Serdecznie dzięku­jemy. O tę pomoc proszę w najbliższą sobotę o godz. 8.30 Rodz­inę Państwa Dudaków i Państwa Sarzyńs­kich.