• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VI Niedziela Wielkiego Postu 24 marca 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej.

Przed naszą świą­tynią zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna. Dzisiejsza Niedziela Pal­mowa jest pamiątką tri­um­fal­nego wjazdu Pana Jezusa do Jero­zolimy. Rozpoczyna w życiu Koś­cioła czas, kiedy wspom­i­namy wydarzenia zbaw­cze: mękę, śmierć i chwalebne zmartwych­w­stanie Pana Jezusa, czyli Triduum Paschalne:

WIELKI CZWARTEK – Pamiątka ustanowienia Sakra­mentu Eucharys­tii i Kapłaństwa. Msza św. Wiecz­erzy Pańskiej o godz. 18.00. Po zakońc­zonej Mszy św. prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Ołtarza Wys­taw­ienia. Odśpiewamy I część Gorz­kich Żali. Możli­wość indy­wid­u­al­nej ado­racji Najświęt­szego Sakra­mentu do godz. 20.00. Na tę Eucharys­tię serdecznie zapraszam dzieci i rodz­iców przy­go­towu­ją­cych się do I Komu­nii świętej i kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia.

WIELKI PIĄTEK – dzień, kiedy wspom­i­namy mękę i śmierć Pana Jezusa. W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. Obow­iązuje post ścisły. O godz. 17.30 – Droga Krzyżowa. O godz. 18.00 – litur­gia Wielkiego Piątku. Po zakońc­zonej liturgii prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Bożego Grobu. Odśpiewamy III część Gorz­kich Żali. Ofi­ary zbier­ane na tacę w cza­sie ado­racji Krzyża przekazu­jemy na utrzy­manie miejsc świę­tych w Jero­zolimie. Wartę przy Gro­bie Pańskim w piątek i sobotę pełnią druhowie OSP. Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu do godz. 20.00. Na ado­rację zapraszam serdecznie radę dusz­paster­ską, Domowy Koś­ciół i koła różań­cowe.

WIELKA SOB­OTA – Poświęce­nie pokar­mów wielka­noc­nych:

• w koś­ciele o godz. 8.00, 8.30 i 9.00.

• na wioskach: godz. 9.15 – Gardzienice Pier­wsze

godz. 9.30 — Ste­fanówka

godz. 9.45 – Felin pod lasem,

godz. 10.00 – Choiny,

godz. 10.15 – Żegotów (kapliczka koło p. Florów).

godz. 10.30 – Żego­tow (koło p. Łykusów),

O godz. 18.00 – rozpoczniemy Mszę świętą Wig­ilii Paschal­nej od bło­gosław­ieństwa ognia i nowego paschału. W cza­sie liturgii dokon­amy poświęce­nia wody chrz­ciel­nej i odnow­imy przyrzeczenia chrz­cielne. Tego wiec­zoru zabrzmi radosne Alleluja. Proszę przynieść ze sobą świece.

NIEDZIELA ZMARTWYCH­W­STA­NIA – Godz. 6.00 – Pro­cesja rezurek­cyjna i Msza św. Bardzo proszę druhów z OSP o pomoc w orga­ni­za­cji pro­cesji. Pozostałe Msze św. o godz. 9.00 i 11.00.

PONIEDZI­AŁEK WIELKA­NOCNY – Msze święte o godz. 7.30, 9.00, 11.00.

W dniu wczo­ra­jszym zakończyliśmy rekolekcje wielko­postne. Składam serdeczne podz­iękowanie tym wszys­tkim, którzy pomogli w ich przy­go­towa­niu: Pani Ninie Jaromiń, Pani Aga­cie Jączyk i Pani Bar­barze Lesiewicz. Odwiedziny chorych z posługą sakra­men­talną jutro 25 marca (poniedzi­ałek) w godz. 8.3011.00.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu. 300 zł – ofi­arowali członkowie KR w Gardzieni­cach, 520 zł – mieszkańcy Żego­towa. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

Będziemy bardzo wdz­ięczni za każdą ofi­arę indy­wid­u­alną, która pomoże nam w real­iza­cji pod­ję­tych remon­tów i poz­woli Parafii na zachowanie płyn­ności finan­sowej.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką: „Goś­cia Niedziel­nego“, „Małego Goś­cia Niedziel­nego“ i „MIsyjne drogi“. Jest już dostępny kalen­darz litur­giczny na rok 2025. Prag­ną­cych zarez­er­wować ter­min Mszy św. w roku 2025 proszę o kon­takt w zakrys­tii. W zakrys­tii są także dostępne baranki do koszy­czków wielka­noc­nych. Dochód z ich sprzedaży przekazu­jemy do Car­i­tas. W zakrys­tii można także kupić miód z pasieki parafi­al­nej.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Rodzinie Państwa Jaro­miniów. Państwo przekazali na remont zakrys­tii ofi­arę – 200 zł. Serdecznie dzięku­jemy. O tę pomoc proszę w najbliższą środę o godz. 17.30 Państwa: Agnieszkę i Tomasza Grze­si­aków, Monikę, Artura, Adri­ana i Dami­ana Dzi­achanów.

Zbiórki min­is­tran­tów i lek­torów:

• czwartek — godz. 17.00

• piątek — godz. 16.30

• sob­ota – godz. 11.00