• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po połud­niu odpraw­iana jest niepow­tarzalna wielkopiątkowa Litur­gia Męki Pańskiej. Upamięt­nia on wydarzenia z życia Jezusa od poj­ma­nia Go w ogrodzie Get­se­mani, aż do Jego śmierci na krzyżu. W tym roku Koś­cioły chrześ­ci­jańskie Zachodu i Wschodu obchodzą Triduum Paschalne w jed­nym terminie.

A gdy Jezus skosz­tował octu, rzekł: «Wykon­ało się!» I skłoni­wszy głowę oddał ducha.
J 19 30

Wielki Czwartek — Pamiątka ustanowienia sakra­men­tów Eucharys­tii i Kapłaństwa.
Przy­pada­jąca 9 kwiet­nia Niedziela Pal­mowa (Męki Pańskiej) rozpoczyna w Koś­ciele katolickim Wielki Tydzień.