• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Litur­gia Wielkiego Piątku to rozważanie męki i śmierci Jezusa.
Wielki Czwartek to dzień-​pamiątka ustanowienia Sakra­men­tów Kapłaństwa i Eucharystii.
Szósta niedziela Wielkiego Postu nazy­wana jest Niedzielą Pal­mową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku litur­gicznym — Wielki Tydzień.
27 listopada 2017 r. Jego Emi­nencja Ks. Kar­dy­nał Stanisław Dzi­wisz ofi­arował naszej wspól­no­cie parafi­al­nej Relik­wię św. Jana Pawła II. Uczest­nikami tego wydarzenia byli przed­staw­iciele Rady Dusz­paster­skiej: ks. Jacek Zaręba, p. Agata Jączyk, p. Renata Trała i p. Medard Miazga.