• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Uroczys­tość Najświęt­szego Ciała i Krwi Chrys­tusa, która wyrosła z ado­ra­cyjnego kierunku pobożności eucharysty­cznej rozwi­ja­jącej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., w Polsce obchod­zona jest w czwartek po uroczys­tości Trójcy Świętej. Bezpośred­nią przy­czyną jej ustanowienia były objaw­ienia bł. Julianny z Cornil­lon. Pod ich wpły­wem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liége.