• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschal­nego — dra­maty­cznym dniem sądu, męki i śmierci Chrys­tusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest spra­wowana Msza św. W koś­ciołach odpraw­iana jest Litur­gia Męki Pańskiej, a na uli­cach wielu miast spra­wowana jest pub­licznie Droga Krzyżowa. Jest to dzień postu ścisłego.

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostat­niej Wiecz­erzy oraz ustanowienia sakra­men­tów kapłaństwa i Eucharys­tii.

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazy­wana jest Niedzielą Pal­mową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku litur­gicznym — Wielki Tydzień.