• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Eucharys­tię cele­brował ks. Jerzy Kraw­czyk — mod­er­a­tor Ruchu Światło-​Życie Archi­diecezji Lubel­skiej 8 wrześ­nia 2019 r.

Eucharys­tia cele­browana przez JE Ks. Arcy­biskupa Stanisława Budzika w intencji wszys­t­kich rodzin naszej wspól­noty parafi­al­nej 18 sierp­nia 2019

Wig­ilia paschalna jest cen­tral­nym momentem Triduum Paschal­nego i całego roku litur­gicznego, najważniejszym wyrazem litur­gicznej cel­e­bracji mis­terium paschal­nego. Wszys­tkie obrzędy wig­ilii paschal­nej odby­wają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapad­nie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Msza święta tej nocy, choćby ją spra­wowano przed północą, jest mszą niedzieli zmartwych­w­sta­nia. Kto uczest­niczy w tej mszy, może powtórnie przyjąć Komu­nię św. pod­czas mszy spra­wowanej w dzień.