• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VI Niedziela Wielkiego Postu 14 kwiet­nia 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej. Dzisiejsza Niedziela Pal­mowa jest pamiątką tri­um­fal­nego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Rozpoczyna w życiu Koś­cioła czas, kiedy wspomn­i­namy wydarzenia zbaw­cze: mękę, śmierć i chwalebne zmartwych­w­stanie Pana Jezusa, czyli Triduum Paschalne:

WIELKI CZWARTEK – Pamiątka ustanowienia Sakra­mentu Eucharys­tii i Kapłaństwa. Msza św. Wiecz­erzy Pańskiej o godz. 18.00. Serdecznie zapraszam dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii świętej. W tym dniu dzieci otrzy­mają książeczki do nabożeństwa. Po zakońc­zonej Mszy św. prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Ołtarza Wys­taw­ienia. Odśpiewamy I część Gorz­kich Żali. Możli­wość indy­wid­u­al­nej ado­racji Najświęt­szego Sakra­mentu do godz. 20.00.

WIELKI PIĄTEK – dzień, kiedy wspom­i­namy mękę i śmierć Pana Jezusa. W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. Obow­iązuje post ścisły. O godz. 17.30 – Droga Krzyżowa. O godz. 18.00 – litur­gia Wielkiego Piątku. Po zakońc­zonej liturgii prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Bożego Grobu. Odśpiewamy III część Gorz­kich Żali. Ofi­ary zbier­ane na tacę w cza­sie ado­racji Krzyża przekazu­jemy na utrzy­manie miejsc świę­tych w Jero­zolimie. Wartę przy Gro­bie Pańskim w piątek i sobotę pełnią druhowie OSP. Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu do godz. 20.00. Na ado­rację zapraszam serdecznie radę dusz­paster­ską, Domowy Koś­ciół i koła różań­cowe.

WIELKA SOB­OTA – Poświęce­nie pokar­mów wielka­noc­nych w koś­ciele o godz. 8.00 i 9.00. Poświęce­nia pokar­mów na wioskach: godz. 9.30 – Gardzienice (świ­etlica), godz. 10.00 – Ste­fanówka, godz. 10.15 – Felin pod lasem, godz. 10.30 – Choiny, godz. 10.45 – Żegotów (koło p. Łykusów), godz. 11.00 – Żegotów (kapliczka koło p. Florów). Do tych miejs­cowości przy­jadę swoim samo­cho­dem. O godz. 18.00 – rozpoczniemy Mszę świętą Wig­ilii Paschal­nej od bło­gosław­ieństwa ognia i nowego paschału. W cza­sie liturgii dokon­amy poświęce­nia wody chrz­ciel­nej i odnow­imy przyrzeczenia chrz­cielne. Tego wiec­zoru zabrzmi radosne Alleluja. Proszę przynieść ze sobą świece. Po zakońc­zonej liturgii ado­racja eucharysty­czna na którą zapraszam dzieci i młodzież z OAZY Światło-​Życie O godz. 20.00 – rozpoczniemy sprzą­tanie koś­cioła.

NIEDZIELA ZMARTWYCH­W­STA­NIA – Godz. 6.00 – Pro­cesja rezurek­cyjna i Msza św. Bardzo proszę druhów z OSP o pomoc w orga­ni­za­cji pro­cesji. Pozostałe Msze św. o godz. 9.00 i 11.00.

2. Przy­go­towu­jemy się do przeży­cia Świąt Wielka­noc­nych. Osobom sprzą­ta­ją­cym groby na cmen­tarzu przy­pom­i­nam o seg­re­gacji śmieci i zachowa­niu należnego porządku.

3. Zbiórki min­is­tran­tów i lek­torów:

• czwartek — godz. 10.00

• piątek — godz. 10.00

• sob­ota – godz. 13.00