• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VIII Niedziela Zwykła 3 marca 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj 8. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane na tacę przekazu­jemy na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 zmi­ana tajem­nic różań­cowych. Serdecznie zapraszam osoby, które postanow­iły przys­tąpić do Kół Żywego Różańca.

6 marca – litur­gicznym obcho­dem Środy Popiel­cowej rozpoczy­namy okres Wielkiego Postu. Msze św. z obrzę­dem posy­pa­nia głów popi­ołem o godz. 9.00 i 17.00. Na godz. 17.00 – serdecznie zapraszam dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii św. wraz z rodzi­cami. W tym dniu obow­iązuje post ścisły. W okre­sie Wielkiego Postu Koś­ciół naw­iązuje do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspom­ina w ten sposób 40-​letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egip­skiej do Ziemi Obiecanej. Cały ten okres litur­giczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jał­mużny i wzmożonej mod­l­itwy.

Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

Ofi­ary zbier­ane na tacę w przyszłą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

W najbliższych dni­ach zamon­tu­jemy met­alowa dra­binę w zachod­niej wieży koś­cioła. Na jutro na godz. 9.00 potrze­bu­jemy do mal­owa­nia tej gra­biny dwóch panów. Potrzebna także pomoc do mon­tażu nowego podestu w wieży koś­cioła. Chęt­nych bardzo proszę o kon­takt w zakrys­tii lub zgłosze­nie tele­fon­iczne.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Elż­biecie Nodze, Krystynie Słowikowskiej, Hen­ryce Słowikowskiej, Krystynie Król, Zbig­niewowi Słowikowskiemu, Mirosła­wowi Słowikowskiemu.