• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Wielkiego Postu 31 marca 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Wielkiego Postu, czyli Niedzielę Laetare.

Trady­cja niedzieli Laetare sięga do początków chrześ­ci­jaństwa. Zanim ustalono 40-​dniowy post, czas pokuty rozpoczy­nał się od poniedzi­ałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostat­nim dniem radości.

Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i wzmożonej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 17.30 (zmi­ana czasu z zimowego na letni) oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

W tym tygod­niu wypada I piątek miesiąca. Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia od godz. 17.00. O godz. 17.30 – Droga Krzyżowa. Eucharys­tia o godz. 18.00. W I sobotę miesiąca Msza św. o godz. 18.00. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

Za tydzień na godz. 11.00 zapraszam do wspól­nej mod­l­itwy dzieci i rodz­iców przy­go­towu­ją­cych się do przeży­cia I Komu­nii św.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

W ostat­nim cza­sie Przed­staw­iciele Rady Dusz­paster­skiej odwiedzili rodziny naszej Parafii i przeprowadzili kwartalną zbiórkę ofiar na nowe ławki do naszej świą­tyni. Za bez­in­tere­sowną posługę naszych Rad­nych i poświę­cony czas w imie­niu całej wspól­noty serdecznie dziękuję.

Przy­go­towu­jemy się do przeży­cia Świąt Wielka­noc­nych. Zwracam się z prośbą o uporząd­kowanie placu wokół koś­cioła i przy kapli­cach. Po zimie trzeba wygra­bić suche gałęzie i liś­cie.

6 kwiet­nia ( w sobotę) o godz. 15.00 – zbiórka min­is­tran­tów i lek­torów.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Ire­nie Mazurek, Mon­ice Mazurek, Annie Topyle, Bog­danowi Topyle, Aga­cie Sabie.