• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Niedziela Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego 21 kwiet­nia 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj Poniedzi­ałek Wielkanocny.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za pomoc w przy­go­towa­niu god­nego przeży­cia Świąt Wielka­noc­nych: Panu Zbig­niewowi Jaro­min­iowi, Państwu Annie i Tomas­zowi Kraw­czykom, Mar­cie Kraw­czyk, Elż­biecie Jaromiń, Ninie Jaromiń, za pomoc przy deko­racji ciem­nicy, Bożego Grobu i ołtarza. Druh­nom i druhom OSP z Gardzienic, Wyg­nanowic i Stryjny za pełnioną służbę przy Gro­bie Pańskim i pomoc w orga­ni­za­cji pro­cesji rezurek­cyjnej, min­is­tran­tom i lek­torom za przy­go­towanie liturgii, Radzie Dusz­paster­skiej, Domowemu Koś­ciołowi za udział w liturgii i okazaną pomoc w głębokim jej przeży­ciu. Dziękuję rodzinie Państwa Miazgów za ofi­arowanie Paschału. Dziękuje osobom, które zad­bały o porządek wokół koś­cioła parafi­al­nego i na cmen­tarzu. Dziękuję Pani Magdzie Kuśmier­czyk za ser­wis fotograficzny na stronę inter­ne­towa Parafii.

W sobotę, 27 kwiet­nia br. grupa naszych parafian wyrusza na Lazurowe Wybrzeże. Odjazd autokaru a parkingu przed koś­ciołem o godz. 5.00.

Przyszła II Niedziela Wielka­nocna, z woli samego Pana Jezusa wyrażonej w objaw­ieni­ach, jakie miała św. S. Faustyna, przeży­wana jest jako Święto Bożego Miłosierdzia. Zostało ono ustanowione dla całego Koś­cioła przez św. Jana Pawła II i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. W tym dniu po zakończe­niu cel­e­bracji litur­gicznej w mod­l­itwie Koronką będziemy wypraszać Boże Miłosierdzie dla Koś­cioła, naszej Ojczyzny, wspól­noty parafi­al­nej i naszych rodzin. W przyszłą niedzielę przy­pada patronalne święto Car­i­tas. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na dzi­ałal­ność Car­i­tas.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Jad­widze Jaworskiej, Piotrowi Jaworskiemu, Alinie Gnyp, Mon­ice Gnyp, Annie i Bolesła­wowi Potem­b­skim, Alinie Pawłowskiej, Markowi Kasperkowi.