• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Świętej Rodziny z Nazaretu.
Przeży­wamy święto św. Szczepana, pier­wszego męczen­nika. Ofi­ary składane na tacę przekazu­jemy na potrzeby Katolick­iego Uni­w­er­sytetu Lubel­skiego w Lublinie.
Przeży­wamy 4. Niedzielę Adwentu. Ofi­ary składane do puszki przekazu­jemy na rzecz CAR­I­TAS, która orga­nizuje „Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom“.
Przeży­wamy 3. Niedzielę Adwentu.