• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXXI Niedziela Zwykła 5 października 2023 r.

Przeży­wamy 31. Niedzielę Zwykłą.

W sobotę, 11 listopada, przy­pada 105. rocznica odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00. W cza­sie Eucharys­tii o godz. 11.00 będziemy mod­lić się w intencji naszej Ojczyzny.

Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w niedziele listopada aż do Adwentu o godz. 8.20 i 10.20.

Nasz świą­ty­nia w okre­sie zimowym jest ogrze­wana. Ofi­ary składane w przyszłą niedzielę przez wiernych na tacę przez­naczamy na ogrze­wanie koś­cioła. W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej wyrażam głęboką wdz­ięczność za zrozu­mie­nie i zaan­gażowanie.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, rzepakowy i miód spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Boże­nie i Ryszardowi Sidorom, Pan­iom: Marii Woj­narskiej, Agnieszce Kuśmierzak i Tere­sie Wój­cik. Państwo przekazali na potrzeby naszej wspól­noty ofi­arę – 200 zł. Serdecznie dzięku­jemy. W piątek na godz. 17.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Państwa: Annę i Stanisława Żubrów, Zofię Bobel, Bar­barę i Janusza Gąsiorów.

Dziękuję wszys­tkim za pomoc w uporząd­kowa­niu cmen­tarza parafi­al­nego. Zad­bany cmen­tarz jest wyrazem naszej wrażli­wości i troski o pamięć o tych, którzy odes­zli z naszej wspól­noty parafi­al­nej.

Bardzo proszę mieszkańców poszczegól­nych wiosek o pomoc przy zgra­bi­e­niu liści.