• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXXIV Niedziela Zwykła 26 listopada 2023 r.

Przeży­wamy ostat­nią niedzielę roku litur­gicznego Koś­cioła – odd­a­jemy cześć i uwiel­bi­e­nie Jezu­sowi Chrys­tu­sowi Królowi Wszechświata.

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca. Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia o godz. 16.30. Msza św. o godz. 17.00. I sob­ota miesiąca – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 17.00. W przyszłą niedzielę – I miesiąca – ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

W najbliższą niedzielę rozpoczy­namy Adwent – czas oczeki­wa­nia na przeży­cie pamiątki Nar­o­dzenia Pana i na powtórne przyjś­cie Chrys­tusa przy końcu cza­sów. Na Mszy św. o godz. 7.30 zostaną pobło­gosław­ione opłatki na nasze stoły wig­ili­jne. Opłatki zostaną dostar­c­zone do naszych rodzin przez Panie i Panów Rad­nych. Ofi­ary składane przez wiernych przez­naczamy na spłatę poży­czki, którą Parafia zaciągnęła w WFOŚiGW na remont naszej świą­tyni. Przez cały Adwent ofi­ary składane do puszki przekazu­jemy na Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom orga­ni­zowane przez Car­i­tas.

28 listopada br. (we wtorek) o godz. 17.30, na ple­banii, spotkanie Rady Dusz­paster­skiej naszej Parafii. Panie i Panów Rad­nych bardzo proszę o obec­ność.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy i rzepakowy oraz miód spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Reginie Masicz, Ewie i Hen­rykowi Florom, Walde­marowi Bieńkowi. Państwo przekazali na potrzeby Parafii ofi­arę – 100 zł. Serdecznie dzięku­jemy. W sobotę na godz. 8.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Panie: Martę Gnyp, Iwonę Kocz­marę, Emilię Gnyp i Mał­gorzatę Rybak.

Jest już kalen­darz litur­giczny na przyszły rok. Osoby, które pragną zarez­er­wować ter­min Mszy św. pros­zone są o kon­takt w zakrys­tii.

OSP w Gardzieni­cach orga­nizuje pomoc mate­ri­alną dla p. Jana Augusty­ni­aka z jed­nos­tki OSP w Maj­danie Kawęczyńs­kich, któremu spłonął dom. Ofi­ary będą zbier­ane przed koś­ciołem w przyszła niedzielę 3 grud­nia 2023 r. po wszys­t­kich Mszach świę­tych.