• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

I Niedziela Adwentu 3 grud­nia 2023 r

Przeży­wamy 1. Niedzielę Adwentu.

Adwent zachęca nas do oczeki­wa­nia z wiarą i nadzieją na przeży­cie pamiątki nar­o­dzenia Chrys­tusa i na Jego powtórne przyjś­cie przy końcu cza­sów. Ofi­ary składane do puszki we wszys­tkie niedziele Adwentu przez­naczamy na CAR­I­TAS na „Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom“.

W środę – 6 grud­nia – wspom­nie­nie św. Mikołaja z Bari, we czwaretk – 7 grud­nia — wspom­nie­nie św. Ambrożego – patrona pszczelarzy, w piątek, 8 grud­nia – Uroczys­tość Niepokalanego Poczę­cia NMP. Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. W cza­sie Mszy św. o godz. 17.00 zostaną poświę­cone meda­liki dla dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jnych. Serdecznie zapraszam dzieci z rodzi­cami.

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

Na Mszy św. o godz. 7.30 zostały pobło­gosław­ione opłatki na nasze stoły wig­ili­jne. Opłatki zostaną dostar­c­zone do naszych rodzin przez Panie i Panów Rad­nych. Ofi­ary składane przez wiernych przez­naczamy na spłatę poży­czki, którą Parafia zaciągnęła w WFOŚiGW na remont naszej świą­tyni. Tak jak ustalil­iśmy z Radą Dusz­paster­ską, jest to kwartalna zbiórka ofiar w wysokości 30 zł. Do każdej rodziny Radni dostar­czą po jed­nym kom­ple­cie opłatków. Panie i Panów Rad­nych bardzo proszę o odbieranie opłatków.

W zakrys­tii można nabyć świece CAR­I­TAS na nasze stoły wig­ili­jne. Na sto­liku z prasą są dostępne torby chary­taty­wne rozprowadzane przez Car­i­tas. Osoby, które pragną uczynić gest miłości bliźniego i pomóc najbardziej potrze­bu­ją­cym mogą je zabrać do domu, wypełnić pro­duk­tami spoży­w­czymi lub środ­kami czys­tości i dostar­czyć do koś­cioła przed ostat­nią niedzielą Adwentu. Będziemy chcieli dostar­czyć te pro­dukty potrze­bu­ją­cym w naszej wspól­no­cie przed świę­tami.

27 listopada 2023 r. w obec­ności Pana Grze­gorza Jaszczewskiego (KVADRAT), Inspek­tora Nad­zoru p. Michała Satowskiego i Pro­boszcza Parafii został pod­pisany Pro­tokół Odbioru Koń­cowego prac związanych z ter­mo­mod­ern­iza­cją naszego koś­cioła.

Wartość przed­sięwz­ię­cia — 1.733.472,00

Dotacja NFOŚiGW — 991.433,00

Środki własne Parafii — 742.039,00

W WFOŚiGW w Lublinie Parafia zaciągnęła na ten cel poży­czkę 400.000,00 zł na 10 lat z opro­cen­towaniem stałym 2% w skali roku. Kwartal­nie spła­camy ratę w wysokości 10.000,00 zł + odsetki (ok. 1600,00 zł). Obec­nie pozostała do spłace­nia kwota 370.000,00 zł. Drzwi zewnętrzne zostały zamówione i zapła­cone (39.000,00 zł). Ich mon­taż przewidu­jemy na przełomie stycznia/​lutego 2024 r.

W lipcu br. Parafia, mając na uwadze zmieni­a­jącą się sytu­ację demograficzną naszej wspól­noty, złożyła wniosek w PFRON na real­iza­cję pro­jektu „Dostępna przestrzeń pub­liczna”. W ramach tego pro­jektu chcemy zre­al­i­zować następu­jące zada­nia:

a. toaletę dla niepełnosprawnych z bez­piecznym dostępem z zewnątrz i wewnątrz koś­cioła,

b. kon­fesjonał dla sła­bosłyszą­cych (z pętlą induk­cyjną),

c. cyfrowe nagłośnie­nie koś­cioła (z pętlą induk­cyjną).

Obec­nie czekamy na pod­pisanie umowy z PFRON. Nastąpi do jeszcze w grud­niu 2023 r. Początek prac planu­jemy na marzec 2024 r. Na przy­go­towanie niezbęd­nej doku­men­tacji Parafia wydała ok. 4500 zł. PFRON dofi­nan­sowuje pro­jekt w wysokości 80% kosztów kwal­i­fikowanych. Pozostałe 20 % to koszty po stronie Parafii. Będzie to kwota około 56 000 zł. Na ten cel przez­naczymy ofi­ary składane przez Rodziny naszej wspól­noty parafi­al­nej w cza­sie Wiz­yty Dusz­paster­skiej.

Przy okazji tych prac chcemy przeprowadzić gen­er­alny remont zakrys­tii połąc­zony z wymi­ana płytek na posadzce i wyposaże­niem zakrys­tii w nowe meble. Na ten cel wpłynęła już ofi­ara – 5000 zł. Serdecznie za nią dzięku­jemy. Jeżeli ktoś z naszych Parafian chci­ałby pomóc finan­sowo w real­iza­cji tych zadań to będziemy bardzo wdz­ięczni.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, rzepakowy i spadziowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

W przyszłą niedzielę (II miesiąca) ofi­ary zbier­ane w koś­ciele przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

Bardzo serdecznie dziękuję Pan­iom Annie Kraw­czyk i Ninie Jaromiń i Elż­biecie Jaromiń za przy­go­towanie deko­racji adwen­towej.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Pan­iom: Mar­cie Gnyp, Iwonie Kocz­marze, i Mał­gorza­cie Rybak. O tę posługę w najbliższą sobotę o godz. 8.30 proszę Państwa: Annę, Krzysztofa, Dorotę i Julię Sko­rków, Krystynę i Józefa Cyra­nows­kich. Dziekuje Panom Mieczysła­wowi i Piotrowi Kolano za pomoc przy zabez­piecze­niu ławek i kwiet­ników.