• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 10. Niedzielę zwykłą.
Dzisiaj po każdej Mszy św. wierni mogą ucałować Relik­wie św. Jana Pawła II. Ten gest niech będzie dla nas okazją do wyraże­nia wdz­ięczności świętemu Janowi Pawłowi za Jego pontyfikat.
Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej. Ofi­ary zbier­ane dzisiaj do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na CAR­I­TAS (Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom).
Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego. Jest ona obchod­zona na pamiątkę wydarzenia w Wiecz­erniku, 50 dni po Zmartwych­w­sta­nia, gdy na zebranych tam apos­tołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Wów­czas Apos­tołowie zaczęli prze­maw­iać w wielu językach oraz otrzy­mali szczególne dary duchowe — charyzmaty.