• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VII Niedziela Wielka­nocna 24 maja 2020 r.

W dzisiejsza niedzielę przy­pada litur­giczna Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. W przyszłą niedziele obchodz­imy Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego.

2. Wraz z całą wspól­notą parafi­alną przy­go­towu­jemy się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii Świętej. Będzie ona miała odmi­enny charak­ter z powodu ograniczeń san­i­tarnych. 26, 28 i 29 maja o godz. 17.00 – próby litur­giczne. 30 maja (w sobotę) – o godz. 10.00, 11.00 i 12.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia dla dzieci, rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodzin. Od godz. 13.00 – rozpoczniemy sprzą­tanie i przy­ozd­abi­anie naszej świą­tyni na tę uroczys­tość. Uroczys­tość I Komu­nii św. w przyszłą niedzielę 31 maja o godz. 10.00; 11.00 i 12.00.

3. Przez cały miesiąc maj w dni powszed­nie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki

4. Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją rozpoczęliśmy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­limy się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece. Proszę nie przy­go­towywać wody świę­conej. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.

25 maja (poniedzi­ałek) — godz. 19.00STRYJNO KOLO­NIA W POLU

26 maja (wtorek) — godz. 19.00STRYJNO KOLO­NIA PRZY SZOSIE

27 maja (środa) – godz. 16.30BUJAN­ICA

27 maja (środa) – godz. 19.00STRYJNO DRUGIE

28 maja (czwartek) – godz. 19.00STRYJNO PIER­WSZE

30 maja (sob­ota) – godz. 19.00GARDZIENICE (przy świ­etl­icy)

1 czer­wca (poniedzi­ałek) – godz. 19.00ŻEGOTÓW

5. Ze względu na ograniczenia spowodowane cza­sem pan­demii, prag­nąc dać wiernym możli­wość uczest­niczenia we Mszy świętej, do odwoła­nia, w niedziele i święta jest spra­wowana dodatkowa Msza św. o godz. 12.00. W naszej świą­tyni Msze święte są cele­browane o godz.: 7.30; 9.00; 11.00 i 12.00.

6. Pragnę z całego serca podz­iękować wszys­tkim Parafi­anom, którzy w tym trud­nym dla wszys­t­kich cza­sie epi­demii otwier­ają swoje serca, aby wspomóc naszą wspól­notę parafi­alną. Czynią to poprzez mod­l­itwę, gesty miłości bliźniego i pomoc mate­ri­alną. Osoby, które kieru­jąc się odpowiedzial­noś­cią za funkcjonowanie naszej wspól­noty, chci­ałyby ją wesprzeć mate­ri­al­nie, mogą to uczynić:

– pozostaw­ia­jąc dobrowolną ofi­arę w skar­bonie w koś­ciele

– wpła­ca­jąc dobrowolną ofi­arę na rachunek Parafii w BS w Rybczewicach

06 8689 0007 1003 0192 2000 0010 (z zaz­nacze­niem: na cele kultu religi­jnego)

7. Na potrzeby Parafii wpłynęły następu­jące ofi­ary: 200 zł – Ofi­ar­o­dawca (Stryjno II), 300 zł – p. Kamil Rusz­niak, 100 zł — Teodora Olszewska (Kolo­nia Wyg­nanow­ice), 100 zł – p. Marzena Ptaszyńska (Felin).W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za te gesty sol­i­darności i odpowiedzial­ności za naszą Parafię. Państwa pomoc sprawia, że nasza Parafia może funkcjonować na doty­chcza­sowych zasadach.

8. Jest już dostępny kalen­darz litur­giczny na rok 2021. Osoby zain­tere­sowane zarez­er­wowaniem ter­minu Mszy św. w 2021 roku proszę o kon­takt w zakrystii.1. W dzisiejsza niedzielę przy­pada litur­giczna Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego.