• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zesłanie Ducha Świętego 31 maja 2020 r.

Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego.

Jest ona obchod­zona na pamiątkę wydarzenia w Wiecz­erniku, 50 dni po Zmartwych­w­sta­niu, gdy na zebranych tam apos­tołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Wów­czas Apos­tołowie zaczęli prze­maw­iać w wielu językach oraz otrzy­mali szczególne dary duchowe — charyz­maty.

W dzisiejszą niedzielę nasza wspól­nota parafi­alna przezywa wielką uroczys­tość. 9 dzieci przys­tąpi po raz pier­wszy do Sakra­mentu Eucharys­tii. Oga­r­ni­amy nasza mod­l­itwą dzieci, ich rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodziny, które uczest­niczą w tym świę­cie i wydarze­niu. Rodz­i­com, Rodz­i­com Chrzest­nym i Rodzi­nom dzieci pragnę w imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej jak najserdeczniej podz­iękować za dar ołtarza – ornat w kolorze czer­wonym. Dziękuję także za pomoc w przy­go­towa­niu dzieci do dzisiejszej uroczys­tości, za kwiaty i deko­rację świą­tyni, porządki w koś­ciele i poza nim. Nade wszys­tko dziękuję za codzi­enny trud wychowa­nia i troskę o wzras­tanie dzieci w wyz­nawanej wierze i oso­biste świadectwo miłości Boga i bliźniego. Dziękuję także za pomoc w przy­go­towa­niu liturgii Pani Ninie Jaromiń i Annie Kraw­czyk. Od jutra dzieci przeży­wają Biały Tydzień. W poszczególne dni o godz. 18.00 będziemy z wdz­ięcznoś­cią mod­lić się za tych, którzy pomogli nam w drodze na spotkanie z Panem Jezusem obec­nym w Eucharys­tii.

W tym tygod­niu: jutro drugi dzień Zielonych Świąt – święto NMP Matki Koś­cioła. Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 18.00. 4 czer­wca (czwartek) – święto Jezusa Chrys­tusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W przyszłą niedzielę – uwiel­bi­amy Trójcę Przena­jświęt­szą. I piątek miesiąca – godz. 17.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia (zapraszamy dzieci przeży­wa­jące rocznicę i Komu­nii św. i ich Rodz­iców). O godz. 18. 00 – Msza św. I sob­ota miesiąca – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 18.00. Przyszła niedziela jest I niedzielą miesiąca. Po Mszy św. o godz. 12.00 – zmi­ana Tajem­nic Różańca świętego.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­limy się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece. Proszę nie przy­go­towywać wody świę­conej. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.

1 czer­wca (poniedzi­ałek) – godz. 17.00STRYJNO KOLO­NIA W POLU

1 czer­wca (poniedzi­ałek) – godz. 19.00ŻEGOTÓW

* 2 czer­wca (wtorek) — godz. 19.00GARDZIENICE PIER­WSZE

W naszej świą­tyni Msze święte są cele­browane (do końca czer­wca) o godz.: 7.30; 9.00; 11.00 i 12.00.

Jest już dostępny kalen­darz litur­giczny na rok 2021. Osoby zain­tere­sowane zarez­er­wowaniem ter­minu Mszy św. w 2021 roku proszę o kon­takt w zakrys­tii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Rodz­i­com dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jnych. Sprzą­tanie koś­cioła w sobotę od godz. 8.30.