• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 2 Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Chrztu Pana Jezusa w Jor­danie. Dzisiejsza niedziela kończy litur­giczny okres Nar­o­dzenia Pańskiego.
Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Świętej Rodziny z Nazaretu.
Przeży­wamy święto św. Szczepana, pier­wszego męczen­nika. Ofi­ary składane na tacę przekazu­jemy na potrzeby Katolick­iego Uni­w­er­sytetu Lubel­skiego w Lublinie.