• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej. Przed naszą świą­tynią zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna. Dzisiejsza Niedziela Pal­mowa jest pamiątką tri­um­fal­nego wjazdu Pana Jezusa do Jero­zolimy. Rozpoczyna w życiu Koś­cioła czas, kiedy wspomn­i­namy wydarzenia zbaw­cze: mękę, śmierć i chwalebne zmartwych­w­stanie Pana Jezusa, czyli Truduum Paschalne:
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj przy­pada 12 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. Przez wstaw­i­en­nictwo Świętego Papieża wyprasza­jmy tak bardzo potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, naszej wspól­noty parafi­al­nej i naszych rodzin.
Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Wielkiego Postu, czyli Niedzielę Laetare. Jej nazwa pochodzi od słów anty­fony na wejś­cie: Laetare, Ierusalem: et con­ven­tum facite omnes qui diligi­tis eam. To znaczy: Raduj się, Jero­zolimo, zbierz­cie się wszyscy, którzy ją kocha­cie. Trady­cja niedzieli Laetare sięga do początków chrześ­ci­jaństwa. Zanim ustalono 40-​dniowy post, czas pokuty rozpoczy­nał się od poniedzi­ałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostat­nim dniem radości.
Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i wzmożonej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielkopostna.