• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj V Niedzielę Wielka­nocną. Ofi­ary zbier­ane na tacę w dzisiejszą niedzielę przekażemy na Mat­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Ofi­ary zbier­ane do puszki w przyszłą niedzielę przez­naczamy na CAR­I­TAS na fun­dusz Waka­cyjnego Dzieła Pomocy.
Przeży­wamy dzisiaj IV Niedzielę Wielka­nocną, która rozpoczyna Tydzień Mod­l­itw o Powoła­nia kapłańskie, zakonne i misyjne. Ofi­ary zbier­ane na tacę w przyszła niedzielę przekażemy na Mat­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.
Przeży­wamy dzisiaj III Niedzielę Wielka­nocną.

W tym tygod­niu: I czwartek – o godz. 18.00 Msza św. i mod­l­itwa o powoła­nia kapłańskie, zakonne i misyjne. I piatek – Sakra­ment Pokuty i Pjed­na­nia o godz. 17.30. I sob­ota – o godz. 18.00 Msza św. Nasza obec­ność będzie odpowiedzią na prośbę Matki Najświęt­szej wyrażoną w cza­sie objaw­ień w Fatimie 100 lat temu. W przyszłą niedzielę – I miesiąca – ado­racja eucharysty­czna. Zmi­ana tajem­nic różań­cowych po Mszy św. o godz. 9.00.
Dzisiejsza, II Niedziela Wielka­nocna, z woli samego Pana Jezusa, wyrażonej w objaw­ieni­ach, jakie miała św. S. Faustyna, przeży­wana jest jako Święto Bożego Miłosierdzia. Zostało ono ustanowione dla całego Koś­cioła przez św. Jana Pawła II i rozpoczyna 73. Tydzień Miłosierdzia. W dniu dzisiejszym po zakończe­niu cel­e­bracji litur­gicznej w mod­l­itwie Koronką będziemy wypraszać Boże Miłosierdzie dla Koś­cioła, naszej Ojczyzny, wspól­noty parafi­al­nej i naszych rodzin. Jest to patronalne święto Car­i­tas. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na dzi­ałal­ność Car­i­tas (pomoc dla chrześ­ci­jan w Syrii).