• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 1. Niedzielę Wielkiego Postu. W okre­sie Wielkiego Postu Koś­ciół naw­iązuje do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspom­ina w ten sposób 40-​letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egip­skiej do Ziemi Obiecanej. Cały ten okres litur­giczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jał­mużny i wzmożonej modlitwy.
1 marca – litur­gicznym obcho­dem Środy Popiel­cowej rozpoczy­namy okres Wielkiego Postu. Msze św. z obrzę­dem posy­pa­nia głów popi­ołem o godz. 9.00 i 17.00. W tym dniu obow­iązuje post ścisły. W okre­sie Wielkiego Postu Koś­ciół naw­iązuje do 40 dni postu Jezusa na pustyni, a także wspom­ina w ten sposób 40-​letnią wędrówkę ludu wybranego z niewoli egip­skiej do Ziemi Obiecanej. Cały ten okres litur­giczny jest wezwaniem do pełnienia dzieł miłosierdzia, jał­mużny i wzmożonej modlitwy.
Przeży­wamy dzisiaj 7. Niedzielę Zwykłą.
Ofi­ary składane przez wiernych na tacę w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni. Ofi­ary składane do puszek w przyszłą niedzielę przekażemy na tzw. Fun­dusz Wschodni.