• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Odpust ku czci św. Antoniego 17 czer­wca 2018 r.

Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpus­tową ku czci św. Antoniego z Padwy.

Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 12.00 z pro­cesją eucharysty­czną.

W tym tygod­niu: 24 czer­wca (niedziela) – uroczys­tość Nar­o­dzenia św. Jana Chrz­ci­ciela.

23 czer­wca (sob­ota) młodzież z naszej parafii wyjeżdża do Włoch. Wyjazd ma charak­ter edukacyjno-​formacyjny. Odjazd autokaru o godz. 6.00 z placu przed koś­ciołem.

Zakończyliśmy prace związane z kon­serwacją i mal­owaniem dachu na naszej świą­tyni.