• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

V Niedziela Wielkiego Postu 18 marca 2018 r.

Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Wielkiego Postu.

Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i głębok­iej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

19 marca – uroczys­tość litur­giczna ku czci św. Józefa. W cza­sie Mszy św. o godz. 17.00 zaw­ierzymy Koś­ciół i naszą wspól­notę parafi­alną opiece św. Józefa.

W dni­ach 2324 marca nasza wspól­nota parafi­alna przeżywa Rekolekcje Wielko­postne. Nauki rekolek­cyjne będzie głosił ks. dr Grze­gorz Głąb – pra­cownik naukowy KUL.

23 marca (w piątek) Msze św. o godz. 10.00, 12.00 (DPS Wyg­nanow­ice), 17.00. 24 kwiet­nia (w sobotę) Msze św. o godz. 10.00, 12.00 (dla dzieci i młodzieży), 17.00. Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia – w sobotę – 30 min. przed każdą Mszą św. W zakrys­tii można zgłaszać chorych. Odwiedziny chorych z posługą sakra­men­talną 26 marca (poniedzi­ałek) w godz. 12.0014.00. W cza­sie rekolekcji i w przyszłą niedzielę, przed ołtarzem, możemy składać trwałe pro­dukty spoży­w­cze, które przekażemy najbardziej potrze­bu­ją­cym rodzi­nom naszej wspól­noty jako nasz Dar Serca.

Przyszła niedziela nazy­wana w liturgii Koś­cioła Niedzielą Męki Pańskiej lub Niedzielą Pal­mową jest pamiątką tri­um­fal­nego wjazdu Pana Jezusa do Jero­zolimy. Rozpoczyna w życiu Koś­cioła Wielki Tydzień, kiedy wspomn­i­namy wydarzenia zbaw­cze: mękę, śmierć i chwalebne zmartwych­w­stanie Pana Jezusa. Msze św. z obrzę­dem poświęce­nia palm o godz. 7.30, 9.00 i 11.00. Jeżeli poz­woli pogoda, Mszę św. o godz. 11.00 rozpoczniemy poza koś­ciołem, przy gro­cie MB z Lour­des, gdzie odczy­tamy frag­ment Ewan­gelii opisu­jący wjazd Pana Jezusa do Jero­zolimy, zostaną poświę­cone palmy, a następ­nie w pro­cesji wejdziemy do świą­tyni. Na tę Mszę św. bardzo serdecznie zapraszam rodziny z dziećmi. Bardzo proszę, aby w pro­cesji wzięły udział także dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii św.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie infor­ma­cyjne dla uczest­ników piel­grzymki do Rzymu w dni­ach 1421 kwiet­nia 2018 r.

W ubiegła niedzielę wierni złożyli ofi­ary na ogrze­wanie koś­cioła w wysokości – 1290 zł. Rodz­ice dzieci przys­tępu­ją­cych do I Komu­nii św. ofi­arowali 1500 zł na nowe obrusy na ołtarze naszej świą­tyni. Z całego serca dzięku­jemy za ten gest sol­i­darności z naszą wspól­notą. Dzięku­jemy także Pan­iom Mar­cie i Annie Kraw­czyk za uszy­cie tych obrusów.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Urszuli Sko­rek, Rena­cie Łysakowskiej, Czesławie Paster­nak i Hen­ryce Paster­nak.