• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Wielkiego Postu 11 marca 2018 r.

Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Wielkiego Postu, czyli Niedzielę Laetare.

Jej nazwa pochodzi od słów anty­fony na wejś­cie: Laetare, Ierusalem: et con­ven­tum facite omnes qui diligi­tis eam. To znaczy: Raduj się, Jero­zolimo, zbierz­cie się wszyscy, którzy ją kocha­cie. Trady­cja niedzieli Laetare sięga do początków chrześ­ci­jaństwa. Zanim ustalono 40-​dniowy post, czas pokuty rozpoczy­nał się od poniedzi­ałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostat­nim dniem radości.

Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i wzmożonej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

Za tydzień na godz. 11.00 zapraszamy do wspól­nej mod­l­itwy dzieci i rodz­iców przy­go­towu­ją­cych się do przeży­cia I Komu­nii św. Po Mszy św. próba przed tą uroczys­toś­cią. Bardzo proszę, aby dzieci miały ze soba tek­sty, które będą wyko­rzys­tane w cza­sie Komu­nii świętej.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

W najbliższych dni­ach Panie i Panowie Radni odwiedzą nasze rodziny, aby dokonać kwartal­nej zbiórki ofiar na spłatę zadłuże­nia, które zostało zaciąg­nięte na remont ple­banii. Państwu Rad­nym gorąco dziękuję za ten trud, który pode­j­mują bez­in­tere­sownie dla dobra całej naszej wspól­noty. Drogich Parafian bardzo proszę o ich życ­zliwe przyję­cie. Proszę także o przyję­cie listu, który kieruję do wszys­t­kich Parafian.

W piątek, o godz. 17.00 spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży w świ­etl­icy w Gardzieni­cach.

Przy­go­towu­jemy się do przeży­cia Świąt Wielka­noc­nych. Zwracam się z prośbą o uporząd­kowanie placu wokół koś­cioła i przy kapli­cach. Po zimie trzeba wygra­bić suche gałęzie i liś­cie.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Annie i Łukas­zowi Gontar­zom, Kamili Zając, Lidii Rzu­cidło, Krystynie Kasperek.

W ostat­nich tygod­ni­ach Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty śp.: Cezarego Januszka, Danutę Wasil, Danutę Kasprzak i Mar­i­ana Łykusa. Pole­ca­jmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.