• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Niedziela Męki Pańskiej 25 marca 2018 r.

Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej.

Przed naszą świą­tynią zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna. Dzisiejsza Niedziela Pal­mowa jest pamiątką tri­um­fal­nego wjazdu Pana Jezusa do Jero­zolimy. Rozpoczyna w życiu Koś­cioła czas, kiedy wspom­i­namy wydarzenia zbaw­cze: mękę, śmierć i chwalebne zmartwych­w­stanie Pana Jezusa, czyli Triduum Paschalne:

WIELKI CZWARTEK – Pamiątka ustanowienia Sakra­mentu Eucharys­tii i Kapłaństwa. Msza św. Wiecz­erzy Pańskiej o godz. 17.00. Serdecznie zapraszam dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii świętej. W tym dniu dzieci otrzy­mają książeczki do nabożeństwa. Po zakońc­zonej Mszy św. prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Ołtarza Wys­taw­ienia. Odśpiewamy I część Gorz­kich Żali. Możli­wość indy­wid­u­al­nej ado­racji Najświęt­szego Sakra­mentu do godz. 20.00.

WIELKI PIĄTEK – dzień, kiedy wspom­i­namy mękę i śmierć Pana Jezusa. W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. Obow­iązuje post ścisły. O godz. 16.30 – Droga Krzyżowa. O godz. 17.00 – litur­gia Wielkiego Piątku. Po zakońc­zonej liturgii prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Bożego Grobu. Odśpiewamy III część Gorz­kich Żali. Ofi­ary zbier­ane na tacę w cza­sie ado­racji Krzyża przekazu­jemy na utrzy­manie miejsc świę­tych w Jero­zolimie. Wartę przy Gro­bie Pańskim w piątek i sobotę pełnią druhowie OSP. Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu do godz. 20.00.

WIELKA SOB­OTA – Poświęce­nie pokar­mów wielka­noc­nych w koś­ciele o godz. 8.00 i 9.00. Poświęce­nia pokar­mów na wioskach: godz. 9.15 – Gardzienice (świ­etlica), godz. 9.30 – Ste­fanówka, godz. 9.45 – Felin pod lasem, godz. 10.00 – Choiny, godz. 10.15 – Żego­tow (koło p. Łykusów), godz. 10.30 – Żegotów (kapliczka koło p. Florów). Do tych miejs­cowości przy­jadę swoim samo­cho­dem. O godz. 18.00 – rozpoczniemy Mszę świętą Wig­ilii Paschal­nej od bło­gosław­ieństwa ognia i nowego paschału. W cza­sie liturgii dokon­amy poświęce­nia wody chrz­ciel­nej i odnow­imy przyrzeczenia chrz­cielne. Tego wiec­zoru zabrzmi radosne Alleluja. Proszę przynieść ze sobą świece. Po zakońc­zonej liturgii ado­racja eucharysty­czna według następu­jącego porządku:

• godz. 19.3020.30 – dzieci i młodzież z OAZY Światło-​Życie, rada dusz­paster­ska, Domowy Koś­ciół i koła różań­cowe. Po godz. 20.30 – sprzą­tanie koś­cioła.

NIEDZIELA ZMARTWYCH­W­STA­NIA – Godz. 6.00 – Pro­cesja rezurek­cyjna i Msza św. Bardzo proszę druhów z OSP o pomoc w orga­ni­za­cji pro­cesji. Pozostałe Msze św. o godz. 9.00 i 11.00.

W dniu wczo­ra­jszym zakończyliśmy rekolekcje wielko­postne. Składam serdeczne podziekowanie tym wszys­tkim, którzy pomogli w ich przy­go­towa­niu: P. Ninie Jaromiń, Pan­iom Rad­nym z Gardzienic za przy­go­towanie posiłku dla księży. Odwiedziny chorych z posługą sakra­men­talną jutro 26 marca (poniedzi­ałek) w godz. 12.0014.00. Przed ołtarzem, możemy składać trwałe pro­dukty spoży­w­cze, które przekażemy najbardziej potrze­bu­ją­cym rodzi­nom naszej wspól­noty jako nasz Dar Serca.

W ubiegły poniedzi­ałek w Zes­pole Szkół w Piaskach odbył się Kon­cert Ewan­ge­liza­cyjny. Goś­ciem tegorocznego kon­certu był zespół POROZU­MIE­NIE. W imie­niu całej społeczności ZS w Piaskach wyrażam wdzieczność Bur­mistr­zowi Piask Panu Michałowi Cholewie za pomoc w sfi­nan­sowa­niu tego przed­sięwz­ię­cia.

Zbiórki min­is­tran­tów i lek­torów:

• czwartek — godz. 10.00

• piątek — godz. 10.00

• sob­ota – godz. 10.30