• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

II Niedziela Zwykła 14 sty­cz­nia 2018 r.

Przeży­wamy dzisiaj 2 Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary składane na tacę w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni. Ofi­ary składane na tacę w przyszłą niedzielę przez­naczamy na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

18 sty­cz­nia (czwartek) rozpoczy­namy Tydzień Mod­l­itw o Jed­ność Chrześ­ci­jan. W naszych mod­l­itwach prośmy o mądry i odpowiedzialny dia­log pomiędzy wyz­naw­cami Chrys­tusa. Niech spełni się prośba Pana wyrażona w Wiecz­erniku: „Aby wszyscy byli jedno.….“ Wierni uczest­niczący w kilku nabożeńst­wach tego tygod­nia mogą dostąpić odpustu zupełnego.

W sobotę 20 sty­cz­nia o godz. 10.00 na ple­banii spotkanie opłatkowe dla Rady Dusz­paster­skiej.

W przyszłą niedzielę 21 sty­cz­nia na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszam dzieci i rodz­iców przy­go­towu­ją­cych się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii świętej. Po Mszy św. spotkanie orga­ni­za­cyjne (m.in. mierze­nie i wybór stro­jów pier­ws­zoko­mu­ni­jnych).

W kwiet­niu br. będziemy piel­grzy­mować do grobów Apos­tołów w Rzymie. Osoby biorące udział w piel­grzymce proszę o dostar­cze­nie anki­ety z danymi osobowymi. Można już dokony­wać wpłaty II raty w wysokości 1400 zł.

PORZĄDEK WIZ­YTY DUSZ­PASTER­SKIEJ:

15 sty­cz­nia 2018 r. (poniedzi­ałek)

od godz. 9.00 – Stryjno I od godz. 15.00 — Klimusin

16 sty­cz­nia 2018 r. (wtorek)

od godz. 9.00 — Stryjno Kolo­nia (przy szosie) od godz. 15.00 – Gardzienice (bloki)

17 sty­cz­nia 2018 r. (środa)

od godz. 9.00 – Wyg­nanow­ice Kolo­nia od godz. 14.00 — Stryjno Kolo­nia (w polu)

18 sty­cz­nia 2018 r. (czwartek)

od. godz. 9.00 – Felin przy szosie, Felin pod lasem, Choiny, Maj­dan Policki

19 sty­cz­nia 2017 r. (piątek)

od godz. 9.00 – Stryjno Góry (obie części)

20 sty­cz­nia 2018 r. (sob­ota)

od. godz. 14.00 – pozostali, którzy nie byli obecni w wyz­nac­zonym ter­minie (proszę o kon­takt w zakrys­tii)

Jeżeli nie sprawi to Państwu trud­ności, bardzo proszę o samochód na 15 min. przed planowanym rozpoczę­ciem wiz­yty dusz­paster­skiej.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Boże­nie i Tadeuszowi Kosier­bom i Zuzan­nie Olech.

W ubiegłym tygod­niu przeprowadzil­iśmy wycinkę drzew przy koś­ciele, przy ple­banii i na cmen­tarzu. Za pomoc przy tych pra­cach w imie­niu naszej wspól­noty parafi­al­nej dziękuję Panom: Pawłowi Gorzelowi, Stanisła­wowi Sko­rkowi, Markowi Moł­do­chowi, Tomas­zowi Kraw­czykowi, Witoldowi Wąsikowi, Stanisła­wowi Rybakowi, Stanisła­wowi Gny­powi, i Grze­gor­zowi Gny­powi.

Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty: śp. Tadeusza Łatwińskiego i śp. Annę Winiar­czyk. Pole­ca­jmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu w naszej ufnej mod­l­itwie.